Jazyk stránky na web mobil

granty a dotácie

v obci lukáčovce

Zdroj obrázku: Canva / @monkeybusinessimages

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny

Informácie k projektu:

Predkladateľ:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

DOTÁCIA V SUME:

50 000,00 €

Stav projektu:

Projekt je podaný na posúdenie

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom uskutočnených aktivít je vo vybudovaní vhodného priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska, ktoré podporí plnenie funkcie rodiny. Aktivity spočívajú vo vybudovaní bezpečného priestoru s inkluzívnymi prvkami, pre deti a mládež v prepojení na medzigeneračné väzby s vytvorením priestoru a oddychovej zóny aj pre rodičov, starých rodičov. Ako druhotný cieľ spočíva v odstraňovaní alebo zmierňovaní nežiaducich rozdielov v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoj regiónov. Pridaná hodnota spočíva v podpore medzigeneračných väzieb, kedy pomocou skúseností a zručností starších obyvateľov dokážeme naučiť mladé generácie tráviť čas na čerstvom vzduchu bez technickej podpory a vytvárať si väzby podporu socializácie a inklúzie detí. Realizáciou projektu vznikne dostupná sieť prvkov, bez potreby cestovania do vzdialených miest, čím sa prispeje k zníženiu uhlíkovej stopy obyvateľov. Cieľom procesu transformácie sociálnych služieb, je dosiahnutie kvalitatívnej zmeny poskytovania sociálnych služieb, dôraz je potrebné klásť na komunitnú formu poskytovania sociálnych služieb, ktorá vytvorí lepšie možnosti pre naplnenie individuálnych potrieb a nezávislého života prijímateľov služieb, ako aj ich sociálnu inklúziu do spoločenského prostredia.

Skip to content