Zámer predaja majetku

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok

Časť parcely č. 362/1, druh pozemku orná pôda o výmere 38 mnachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. Lukáčovce pre p. Mariána Krížika a manželku, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

22.08.2022

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok

Časť parcely č. 363/1, druh pozemku  ostatná  plocha  o výmere 10 m2 nachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. Lukáčovce pre p. Pavla Chlepku a manželku, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

27.06.2022

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok

Časť parcely č. 362/105, druh pozemku  orná pôda  o výmere 105 m2 nachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. Lukáčovce pre p. Martin Zachar  a manželku, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

27.06.2022

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok

Časť parcely č. 362/1, druh pozemku  zastavaná plocha  o výmere 55 m2 nachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. Lukáčovce pre p. Vladimíra Trebichalského a manželku, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

27.06.2022

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok

Parcela reg. C č. 1811/6 o výmere 1151 m2, druh pozemku záhrada, Parcela reg. C č. 1811/9 o výmere 11 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúce sa na LV č.1981  kat. úz. Lukáčovce.

30.03.2022

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok

Časť parcely č. 362/1, druh pozemku orná pôda o výmere 52 m² nachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. Lukáčovce pre p. Jána Šebeštiana, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

28.09.2021

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok

Časť parcely č. 362/1, druh pozemku orná pôda o výmere 43 m² nachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. Lukáčovce pre p. Miroslava Bľandu Hudačeka a manželku , ako prípad hodný osobitného zreteľa.

28.09.2021

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok

Časť parcely č. 1562/1 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m² nachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. Lukáčovce pre p. Milana Mládeneka , ako prípad hodný osobitného zreteľa.

28.09.2021

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok

Časť parcely č. 362/1, druh pozemku orná pôda o výmere 33 m² nachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. Lukáčovce pre p. Júliusa Škodu, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

08.07.2021

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok

Časť parcely č. 363/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 72 m² nachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. Lukáčovce pre p. Gajdoša Miroslava, Brezinovú Margitu a Černú Oľgu , ako prípad hodný osobitného zreteľa.

08.07.2021

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok

Časť parcely č. 363/1, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 41 m². nachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. Lukáčovce pre p. Lukáša Štetinu, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

31.03.2021

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok

Časť parcely č. 362/1, druh pozemku orná pôda o výmere 169 m2 nachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. Lukáčovce pre Ing. Emíliu Teplanskú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

17.03.2020

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility