FARNOSŤ LUKÁČOVCE

Nitrianska diecéza (diecézny biskup Mons. Viliam Judák)
Dekanát Lužianky (dekan Mgr. Peter Brenkus)

Obce patriace do farnosti: Lukáčovce pri Nitre, Alekšince, Andač.

Farský kostol Sv. Jána Nepomuckého v Lukáčovciach

Adresa úradu

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lukáčovce
Farská 193, 951 23 Lukáčovce

Informácie

IČO: 34015299
IBAN: SK59 5600 0000 0008 2024 8001

Telefónny kontakt

037/7829 104
0903 552 636

Emailový kontakt

lukacovce@nrb.sk
hafera.miroslav@gmail.com

Mgr. Miroslav Hafera

Duchovný správca farnosti Lukáčovce

Farské oznamy:

12.04.2021

Farské oznamy na 2. nedeľu Božieho milosrdenstva

12.04.2021

Ďakujem všetkým brigádnikom, mužom i ženám,  za včerajšiu ochotnú pomoc pri brigáde na kostole. Vyniesli sme na faru všetky lavice, sochy a ostatné predmety a pozakrývali oltáre a organ,  aby sa mohli začať lešenárske práce. Taktiež sme osekali vlhké omietky. Ženám ďakujem za okopanie kvetinovej záhradky a skalky, a taktiež za upratanie fary. Ďakujem pánovi starostovi za zabezpečenie chutného gulášu pre brigádnikov a pánu Kollárovi za zapožičanie nákladného auta na sťahovanie ťažkých lavíc, čo bolo výdatnou pomocou a ušetrilo veľa námahy. 

Teraz nasleduje  realizácia sanačných omietok a stavanie lešenia. Verím, že sa nám podarí takúto brigádu ešte zorganizovať, o čom Vás budem včas informovať.

12.04.2021

Ďakujem, za milodary na réžiu kostola. Celkovo 285,-€. Bohu známych darcov, nech Boh požehná…Prispieť možno aj cez účet farnosti. (SK59 5600 0000 0008 2024 8001). Minulý týždeň bola zbierka na prenasledovaných kresťanov. Prispeli sme 95,-€  Všetkým dobrodincom nech je sám Pán odmenou.

Budúcu nedeľu bude výročná veľkonočná ofera. 

12.04.2021

Ďakujem, za milodary na veľkonočnú oferu, ktorá je určená na maľovanie kostola. Bolo to 930,-€. Biskupský úrad povolil konať účelové zbierky na maľovanie kostola každý mesiac. Budeme ich konať vždy druhú nedeľu v mesiaci. Mnohí ste využili bezhotovostnú platbu na účet farnosti, čo je veľmi praktické. Všetkým Vám nech je sám Pán odmenou. 

10.04.2021
V NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
POZVÚ ZVONY K MODLITBE ZA OBETE PANDÉMIE
 
“Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých,” povedal Stanislav Zvolenský, predseda KBS.
 
28.03.2021

Vďaka firme GAJRO môžeme z nášho kostola sledovať bohoslužby prostredníctvom internetu on-line. Odkaz nájdete na www.ekostol.sk

https://www.ekostol.sk/projekt/56-lukacovce

14.03.2021

Prežívame Rok sv. Jozefa, v ktorom môžeme získať úplne odpustky. Každý kto sa pomodlí akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu, k sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“, osobitne 19. marca a 1. mája, alebo vždy 19-tého v mesiaci, alebo každú stredu – deň zasvätený pamiatke sv. Jozefa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

Adresa

Farský Úrad
Farská 139
95123 Lukáčovce

IČO: 34015299
lukacovce@nrb.sk

SK59 5600 0000 0008 2024 8001

Informácie

Accessibility