Vlajky - preklad stránky

Poplatky za komunálny odpad a daň

Prehľad daní a poplatkov. Platiť je možné bezhotovostne prevodom na účet obce alebo hotovosti do pokladne Obecného úradu, prípadne platobným terminálom, pre občanov, ktorí nemajú možnosť platby cez internet banking.

ODPAD (TKO)

Rozpis poplatkov za ODPAD (TKO) na rok 2024 podľa počtu osôb v domácnosti

Sadzba poplatku je 0,11 € na osobu za deň (VZN č. 07/2023, 12 ods. 1)

Poplatok za TKO na rok 2024 je na osobu 40,26 €.

Poplatok za TKO na rok 2024 pre vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcej sa v kat. území obce Lukáčovce (tzv. chalupárov) je 40,2 € na rok.

Poplatok za odpad je potrebné zaplatiť jednorazovo. Pri viacčlenných rodinách bol nastavený splátkový kalendár, ktorý je však len na dve splátky. Táto informácia je uvedená v rozhodnutí.

Číslo účtu obce: SK79 5600 0000 0008 0432 8001

Variabilný symbol: Číslo rozhodnutia

Daň za psa

Výška dane za jedného psa staršieho ako 6 mesiacov je 5,00 €. 

Číslo účtu obce: SK79 5600 0000 0008 0432 8001

Variabilný symbol: Číslo rozhodnutia

Poznámka pre príjemcu: Daň za psa

Daň z nehnuteľnosti

Zmeny v evidencii nehnuteľnosti, ktoré nastali v roku 2022 posielajte emailom obecnyurad@lukacovce.sk, prípadne vyplnené daňové priznanie vhoďte do schránky na obecnom úrade.

Číslo účtu obce: SK79 5600 0000 0008 0432 8001

Variabilný symbol: Číslo rozhodnutia

Poplatok za obecnú vodu

Cena vody na rok 2024 je 0,8799€ za 1m³.

Cena za vodomer je 10€ a platí sa prvým odpisom vody, ktorý býva 2x ročne.

DOKUMENTY
Skip to content