Prehľad daní a poplatkov. Platiť je možné bezhotovostne prevodom na účet obce alebo hotovosti do pokladne Obecného úradu, prípadne platobným terminálom, pre občanov, ktorí nemajú možnosť platby cez internet banking.

ODPAD (TKO)

Rozpis poplatkov za ODPAD (TKO) na rok 2022 podľa počtu osôb v domácnosti

Sadzba poplatku je 0,080 € na osobu za deň (VZN č. 1/2021, 11 ods. 1)

Poplatok za TKO na rok 2022 je na osobu 29,20 €.

Poplatok za TKO na rok 2022 pre vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcej sa v kat. území obce Lukáčovce (tzv. chalupárov) je 29,20 € na rok.

Poplatok za odpad by bolo vhodne zaplatiť jednorazovo. V prípade, že je viacčlenná rodina a poplatok je vyššia suma, môže sa rozdeliť na dve a viac splátok, avšak najviac na štyri.

Číslo účtu obce: SK79 5600 0000 0008 0432 8001

Variabilný symbol: Číslo domu

Daň za psa

Výška dane za psa je 5,00 €. Poplatok za psa je potrebné zaplatiť do konca januára 2022.

Číslo účtu obce: SK79 5600 0000 0008 0432 8001

Variabilný symbol: Číslo domu

Poznámka pre príjemcu: Daň za psa

Daň z nehnuteľnosti

Sadzba dane z nehnuteľnosti je zhodná ako v roku 2021. Zmeny v evidencii nehnuteľnosti, ktoré nastali v roku 2021 posielajte emailom, prípadne vyplnené daňové priznanie vhoďte do schránky na Obecnom úrade.

Číslo účtu obce: SK79 5600 0000 0008 0432 8001

Variabilný symbol: Číslo domu

Poznámka pre príjemcu: Daň za nehnuteľnosť

Poplatok za obecnú vodu

Cena vody je 0,85€ za 1m³, odpis sa robí 2x ročne, servisný poplatok je 7€/rok – platiť sa bude s prvým odpisom vody

Obec Lukáčovce

Adresa

Lukáčovce č. 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308188
obecnyurad@lukacovce.sk