MENU STRÁNKY Zatvoriť

Prehľad daní a poplatkov. Platiť je možné bezhotovostne prevodom na účet obce alebo hotovosti do pokladne Obecného úradu, prípadne platobným terminálom, pre občanov, ktorí nemajú možnosť platby cez internet banking.

ODPAD (TKO)

Rozpis poplatkov za ODPAD (TKO) na rok 2023 podľa počtu osôb v domácnosti

Sadzba poplatku je 0,10 € na osobu za deň (VZN č. 1/2022, 12 ods. 1)

Poplatok za TKO na rok 2023 je na osobu 36,50 €.

Poplatok za TKO na rok 2023 pre vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcej sa v kat. území obce Lukáčovce (tzv. chalupárov) je 36,50 € na rok.

Poplatok za odpad by bolo vhodne zaplatiť jednorazovo. V prípade, že je viacčlenná rodina a poplatok je vyššia suma, môže sa rozdeliť na dve a viac splátok, avšak najviac na štyri.

Číslo účtu obce: SK79 5600 0000 0008 0432 8001

Variabilný symbol: Číslo domu

Daň za psa

Výška dane za jedného psa staršieho ako 6 mesiacov je 5,00 €. 

Číslo účtu obce: SK79 5600 0000 0008 0432 8001

Variabilný symbol: Číslo rozhodnutia

Poznámka pre príjemcu: Daň za psa

Daň z nehnuteľnosti

Zmeny v evidencii nehnuteľnosti, ktoré nastali v roku 2022 posielajte emailom obecnyurad@lukacovce.sk, prípadne vyplnené daňové priznanie vhoďte do schránky na obecnom úrade.

Číslo účtu obce: SK79 5600 0000 0008 0432 8001

Variabilný symbol: Číslo rozhodnutia

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:

a) 0,10 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,30 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) 0,19 € chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d) 0,22 € samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,

e) 1,00 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f) 1,00 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

g) 0,600 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

(2) Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach príplatok 0,033€ za ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia u stavieb uvedených v ods. 1 písm. a), b), c) a príplatok 0,033 € za ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia u stavieb uvedených v ods. 1 písm. d), e), f).

(3) Správca dane môže určiť koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby 1,3. Sadzba dane pre neudržiavané stavby je súčin sadzby dane zo stavieb a koeficientu sadzby dane neudržiavanej stavby.

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona o miestnych daniach, pre katastrálne územie obce Lukáčovce:

– orná pôda 0,6396 €/m2 k. ú. Lukáčovce

– trvalé trávne porasty 0,1736 €/m2

(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery v m2 a hodnoty pozemkov za m2 uvedenej v prílohe č. 2 zák. č. 582/2004 Z. z.:

– záhrady 1,85 €/m2
– zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy – stavebné pozemky 1,85 €/m2 18,58 €/m2

(3) Výpočet základu dane sa musí prevádzať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.

(4) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov v k. ú. obce Lukáčovce nasledovná:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, a trvalé trávne porasty – 0,60 % zo základu dane

b) záhrady – 0,60 % zo základu dane

c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy (pri nedoložení znaleckého posudku, cena sa vypočíta z ceny ornej pôdy) – 1,00 % zo základu dane

e) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy – 0,60 % zo základu dane

f) stavebné pozemky – 0,60 % zo základu dane

g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov – 0,60 % zo základu dane

(1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,150 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.

Správca dane na území celej obce Lukáčovce určuje ročnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva vo výške:

a) 0,500 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň

b) 10,00 € na deň za umiestnenie cirkusu

c) 5,00 € na deň za predajný stánok počas hodov

d) za umiestnenie lunaparku – kolotočov (počas hodových slávností obce) nasledovne:

– počas prevádzky atrakcií vo výške:

do 3 atrakcií 30,00 € na deň

 do 5 atrakcií 50,00 € na deň

nad 5 atrakcií 70,00 € na deň 

pričom poplatok sa platí minimálne za 3 dni.

– mimo prevádzky atrakcií a to vo výške polovičnej sadzby

do 3 atrakcií 15,00 €

do 5 atrakcií 25,00 € na deň

nad 5 atrakcií 35,00 € na deň

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

(2) Základom dane je počet predajných automatov.

(3) Sadzba dane je 60,00 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.

(4) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom na viditeľnom mieste s uvedením minimálne týchto údajov:

a) názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO, kontakt,
b) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, c) výrobné číslo, druh a názov predajného automatu. d) identifikačné číslo pridelené správcom dane.

(5) Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukaznú evidenciu predajných automatov minimálne s nasledujúcimi údajmi, za každý predajný automat umiestnený na území mesta: 

a. druh a názov predajného automatu,

b. druh tovarov,

c. výrobné číslo predajného automatu,

d. identifikačné číslo predajného automatu,

e. adresa miesta prevádzkovania a umiestnenie predajného automatu (spoločnosť, v ktorej sa automat nachádza, poschodie, miestnosť),

f. dátum začatia/ukončenia prevádzkovania predajného automatu.

(6) Daňovník je povinný pre účely dane na výzvu správcu dane predložiť evidenciu predajných automatov, v súlade s ods. 1 tohto ustanovenia, za požadované obdobie.

Poplatok za obecnú vodu

Cena vody je 0,85€ za 1m³, odpis sa robí 2x ročne, servisný poplatok je 7€/rok – platiť sa bude s prvým odpisom vody.