Vlajky - preklad stránky

Ochrana osobných údajov

Kontaktný formulár na stránke obce

Odoslaním kontaktného formulára zo stránky www.lukacovce.sk dávate súhlas Obecnému úradu v Lukáčovciach so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. OÚ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným subjektom. Zamestnanci OcÚ alebo iné osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje  sú povinní zachovávať mlčanlivosť. Súhlas so spracovaním údajov sa udeľuje na dobu neurčitú, do odvolania tohto súhlasu. Súhlas je možné písomne, emailom alebo telefonicky kedykoľvek odvolať a OÚ je povinný údaje zlikvidovať.

Verejné podujatia

Zhromažďovanie informácií o spoločenských, kultúrnych alebo športových udalostiach a dokumentácia týchto udalostí prostredníctvom vizuálnych alebo audiovizuálnych záznamov sa považuje za spracúvanie osobných údajov za predpokladu, že fyzická osoba je určená (identifikovaná) alebo určiteľná (identifikovateľná). Hovoríme o fotografiách alebo audiovizuálnych záznamoch, ktoré zachytávajú podobizne jednotlivých fyzických osôb – účastníkov podujatia. Fotografie a záznamy, ktoré zachytávajú priebeh podujatia z väčšej vzdialenosti bez podobizne fyzických osôb a bez akejkoľvek možnosti ich identifikácie sa za spracúvanie osobných údajov nepovažuje.

Počas podujatí, ktoré oraganizuje Obec Lukáčovce, OZ Vrbina alebo ŠK Magnus Lukáčovce sa môže fotografovať/kamerovať a preto s účasťou súhlasíte so spracovaním osobných údajov formou audiovizuálnych alebo vizuálnych záznamov, ktoré môžu byť zverejnené na internetovej stránke obce alebo sociálnych sieťach obce. Táto informácia sa nachádza vždy pri vstupe do budovy/areálu.

Ak fotografie vyhotovuje zamestnanec prevádzkovateľa, môže ich spracúvať len na základe poverenia a pokynov prevádzkovateľa a len v súlade s Nariadením GDPR, resp. Zákonom 18. Samozrejme aj tu platí povinnosť zachovávať mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 ako aj všetky ostatné povinnosti poverenej osoby prevádzkovateľom.

Pri organizovaní spoločenského, kultúrneho alebo športového podujatia môže nastať situácia, že sa na podujatí objaví zástupca masovokomunikačného média (rozhlas, televízia, tlač). Uverejňovanie fotografií bez súhlasu dotknutej osoby môže médium len za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v § 78, ods. (2) Zákona 18:

(2) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Z uvedeného ustanovenia § 78 vyplýva, že takéto spracúvanie môže vykonávať len prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti (napríklad v prípade obecných novín je potrebná ich registrácia na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky).

Zverejňovanie fotografií v obecných novinách

Za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. (a teda, že sú obecné noviny registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a spracúvanie osobných údajov v nich je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami) obec môže fotografie v obecných novinách zverejňovať, a to bez súhlasu dotknutých osôb. V takomto prípade za splnenia uvedených podmienok, sa javí, že prevádzkovateľ môže na základe verejného záujmu obce tieto fotografie uvedeným spôsobom spracúvať.

Súbory Cookies a ich spracovanie

Tieto zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú cookies a ako ich používa obecná stránka Lukáčovce. Mali by ste si prečítať tieto informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou cookies a ako tieto informácie používame a ako kontrolovať predvoľby cookies. Súhlas s vyhlásením o cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

  • Ako používame súbory cookies?

Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko  nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme tretím stranám. Na stránke sa nenachádzajú reklamné banery, ktoré používajú cookies a cielia pre Vás reklamu. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje.

  • Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých informácií. Súbory cookie sa ukladajú do vášho zariadenia, keď sa webová stránka načíta do prehliadača. Tieto súbory cookie nám pomáhajú správne fungovanie webovej stránky, zvyšujú jej bezpečnosť, poskytujú lepšiu používateľskú skúsenosť a chápu, ako funguje webová stránka, a analyzujú, čo funguje a kde je potrebné vylepšiť.

  • Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Opera: help.opera.com

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Safari: support.apple.com

Skip to content