Jazyk stránky na web mobil

Formulár "Požehnanie domov a bytov"

Odoslaním kontaktného formulára zo stránky www.lukacovce.sk dávate súhlas Farskému úradu v Lukáčovciach so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Farský úrad prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným subjektom. Súhlas so spracovaním údajov sa udeľuje na dobu určitú – do 01.03.2024. Následne budú údaje zmazané z uložiska web stránky ako aj z Farského úradu v Lukáčovciach. Súhlas je možné písomne, emailom alebo telefonicky kedykoľvek odvolať a Farský úrad  je povinný údaje zlikvidovať.

Kontaktný formulár na stránke obce

Odoslaním kontaktného formulára zo stránky www.lukacovce.sk dávate súhlas Obecnému úradu v Lukáčovciach so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. OÚ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným subjektom. Zamestnanci OcÚ alebo iné osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje  sú povinní zachovávať mlčanlivosť. Súhlas so spracovaním údajov sa udeľuje na dobu neurčitú, do odvolania tohto súhlasu. Súhlas je možné písomne, emailom alebo telefonicky kedykoľvek odvolať a OÚ je povinný údaje zlikvidovať.

Verejné podujatia

Zhromažďovanie informácií o spoločenských, športových alebo kultúrnych udalostiach a dokumentácia týchto udalostí prostredníctvom audiovizuálnych alebo iba vizuálnych záznamov sa považuje za spracúvanie osobných údajov za predpokladu, že fyzická osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná. Hovoríme napríklad o fotografiách, ktoré zachytávajú podobizne jednotlivých fyzických osôb, ktoré sa zúčastnia podujatia; naopak fotografie, ktoré z väčšej vzdialenosti zachytávajú iba priebeh akcie, ale nie podobizne fyzických osôb, sa za spracúvanie osobných údajov nepovažuje.

Informačnú povinnosť si plníme napríklad vo forme informačnej tabule alebo plagátu pri vstupe do priestranstva konania akcie, na vstupenkách či pozvánkach uvádzame, že z priebehu akcie sa budú vyhotovovať audiovizuálne alebo vizuálne záznamy. Vstupom do priestranstva súhlasite so spracovaním osobných údajov formou audiovizuálnych alebo vizuálnych záznamov, ktoré môžu byť zverejnené na internetovej stránke obce alebo sociálnych sieťach obce – Facebook, Instagram a Youtube.

Ak si neželáte byť fotografovaný/á, oznámte to fotografovi/kameramanovi 🙂

Zverejňovanie fotografií v obecných novinách

Za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. (a teda, že sú obecné noviny registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a spracúvanie osobných údajov v nich je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami) obec môže fotografie v obecných novinách zverejňovať, a to bez súhlasu dotknutých osôb. V takomto prípade za splnenia uvedených podmienok, sa javí, že prevádzkovateľ môže na základe verejného záujmu obce tieto fotografie uvedeným spôsobom spracúvať.

Súbory Cookies a ich spracovanie

Tieto zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú cookies a ako ich používa obecná stránka Lukáčovce. Mali by ste si prečítať tieto informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou cookies a ako tieto informácie používame a ako kontrolovať predvoľby cookies. Súhlas s vyhlásením o cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

- Ako používame súbory cookies?

Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko  nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme tretím stranám. Na stránke sa nenachádzajú reklamné banery, ktoré používajú cookies a cielia pre Vás reklamu. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje .

- Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých informácií. Súbory cookie sa ukladajú do vášho zariadenia, keď sa webová stránka načíta do prehliadača. Tieto súbory cookie nám pomáhajú správne fungovanie webovej stránky, zvyšujú jej bezpečnosť, poskytujú lepšiu používateľskú skúsenosť a chápu, ako funguje webová stránka, a analyzujú, čo funguje a kde je potrebné vylepšiť.

- Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Skip to content