Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba (teda aj obec) a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.


Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy obsahujúcej informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje sa nezverejňuje.

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

Dátum

Názov dokumentu

Zadávateľ

27.03.2020

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registrátura

 TOPSET Solutions s.r.o.

26.01.2020Dodatok zmluvy AquaflotObec Lukáčovce

Dátum

Názov dokumentu

Zadávateľ

26.11.2019

Dodatok zmluvy č.1

Ján Lorinc

18.11.2019

Zmluva o dielo- Detské ihrisko

Ivan Rubaninský

13.11.2019

Dodatok zmluvy č.1

COOP Jednota Nitra, SD

13.11.2019

Zmluva o dielo

PROUNION

19.08.2019

Zmluva o nájme pozemku

COOP Jednota Nitra, SD

22.07.2019

Kúpno- predajná zmluva

Obec Lukáčovce

07.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

Nitriansky samosprávny kraj

07.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Nitriansky samosprávny kraj

20.06.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

N.M- Audit, spol s.r.o.

15.06.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Obec Lukáčovce

13.06.2019

Zmluva o dielo

Ján Kučera - TOMS Topoľčany

13.06.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci

Obec Bojničky

27.05.2019

Výzva na predloženie ponúk

Obec Lukáčovce

15.05.2019

Dodatok k zmluve

ZSE

12.05.2019

Dodatok k zmluve

SPP

03.04.2019

Zmluva o dielo

Milan Brodek - BRODEK A SPOL

27.03.2019

Kúpna zmluva

Obec Lukáčovce

27.03.2019

Zmluva o službách

OPEN DOOR, s.r.o.

Dátum

Dátum

Zadávateľ

15.12.2018

Zmluva o dielo

Današ s.r.o.

10.12.2018

Zmluva o dielo

TECHEM spol. s.r.o.

04.12.2018

Zmluva GDPR Techem

TECHEM spol. s.r.o.

26.11.2018

Zmluva o dielo- Družstevný dom

AG STAVBET s.r.o.

25.09.2018

Zmluva o humanitárnej zbierke textílií, odevov a obuvi

HUMANA People to People Slovakia

01.09.2018

Zmluva o posyktovaní audítorských služieb

AUDIT PARTNERS ALLIANCE  s.r.o.

08.08.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o servisnej činnosti

AQUAFLOT spol. s r.o.

02.08.2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu

Slovenská agentúra živ. prostredia

30.07.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

TOPSET

23.06.2018

Zmluva o dielo- verejné priestranstvá /realizácia/

ARCH 71 s.r.o.

20.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

Nitriansky samosprávny kraj

20.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Nitriansky samosprávny kraj

18.06.2018

Zmluva o bežnom účte

Prima Banka Slovensko, a.s.

12.06.2018

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta

ELT Management Company Slovakia

09.05.2018

Kúpna zmluva- parcela č. 363

Západoslovenská distribučná, a.s.

09.05.2018

Kúpna zmluva- parcela č. 362

Západoslovenská distribučná, a.s.

27.03.2018

Environmentálny fond- zmluva o službách

OPEN DOOR, s.r.o.

05.03.2018

Zmluva o dielo- výrub stromov

Edita Hólyova

07.02.2018

Zmluva o dielo- Oprava obecnej budovy

AG Stavbet s.r.o.

06.02.2018

Zmluva o združenej dodávke energií

ZSE Energia, a.s., Bratislava

24.01.2018

Zmluva o predaji

František Šajter

19.01.2018

Zmluva o spolupráci

Obec Bojničky

19.01.2018

Darovacia zmluva

Pierott, n.o.

19.01.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien

Západoslovenská distribučná, a.s.

Dátum

Názov dokumentu

Zadávateľ

08.11.2017

Zmluva o poskytovaní auditor. služieb

Audit Partners Alliance s.r.o.

11.10.2017

Darovacia zmluva

Ministerstvo vnút. Slovenskej repub.

31.07.2017

Kúpna zmluva

Ľubomír Bellovič

21. 7. 2017

Dodatok č. 3 Kultúrny dom

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

21. 7. 2017

Dodatok č. 3 Obecný Úrad

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

21. 7. 2017

Dodatok č. 3 byty 23

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

21. 7. 2017

Dodatok č. 3 byty 15

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

21.07.2017

Dodatok č. 1

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

20.07.2017

Mandátna zmluva

Mgr. Eva Gubišová

12.07.2017

Schválenie predaja

Ľubomír Bellovič

06.07.2017

Zmluva o aktualizácií programov

TOPSET Solutions s.r.o.

06.07.2017

Nájomná zmluva s O2

O2 Slovakia, s.r.o.

06.07.2017

Poskytnutie podpory z Environmntálneho fondu

Slovenská agentúra život. prostredia

06.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Nitriansky samosprávny kraj

19.06.2017

Zmluva o dielo- Rekonštrukcia MŠ

Ing. arch. Janka Privalincová

08.06.2017

Zmluva o dielo- Oprava verej. priestranstiev

vmdesign2 s.r.o.

04.05.2017

Notársky úrad

JUDr. Marta Botková

29.03.2017

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

Obec Lukáčovce

16.03.2017

Kúpna zmluva

Pavol Krasko

02.03.2017

Zmluva o dielo- Oprava strechy

Róber Kollár

29.01.2017

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

Západoslovenská distribučná, a.s.

Dátum

Názov dokumentu

Zadávateľ

21.12.2016

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

Spoločnosť Zlatý Vek

09.12.2016

Dodatok č. 1 k zmluve o úvere

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

09.12.2016

Zmluva o zriadení záložného práva

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

30.11.2016

Hlavný kontrolór obce Lukáčovce

Ing. František Horník

18.11.2016

Nájomná zmluva

Ján Lörinc, Alekšince

02.11.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Ing. Marta Serenčešová

26.10.2016

Zmluva o pripojení k informačnému systému

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

13.10.2016

Zmluva o poskytnovaní právnych služieb

Obecný Úrad Lukáčovce

16.08.2016

Nájomna zmluva s Obcou Lukáčovce a Farnosťou Lukáčovce

Rímsko- katolícka cirkev Farnosť Lukáčovce

18.07.2016

Zmluva č. 194/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Nitriansky samosprávny kraj

18.07.2016

Zmluva č. 197/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Nitriansky samosprávny kraj

06.07.2016

Dodatok k zmluve

Prima Banka Slovensko, a.s.

04.07.2016

Zmluva o odčlenení, zlúčení, vytvorení, zámene parciel a o nadobudnutí...

Ing. Ľubomír Drgo, Lukáčovce

05.05.2016

Zmluva o elekronickej komunikácií a iných elektorinických služieb

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

28.04.2016

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného...

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

01.04.2016

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2016

Dotácia-Slovenský zväz včelárov

01.04.2016

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2016

Dotácia- OZ Vrbina

01.04.2016

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2016

Dotácia-ŠK Magnus

16.03.2016

Kúpna zmluva

Stanislav Bosák, Lukáčovce 33

01.03.2016

Dodatok č. 2 k zmluve

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

26.02.2016

Rámcova zmluva na uskutočnenie stavebných prác a údržieb

ADAM - STAV Zbehy, s.r.o.

08.02.2016

Nájomná zmluva č. 1/2016

Ivan Dian, Lukáčovce 414

18.01.2016

Kúpna zmluva

Ľubomír Bellovič, Lukáčovce 1

Dátum

Názov dokumentu

Zadávateľ

18.12.2015

Spolupráca pri zabezpečovaní marketingových aktivít

Slovenský plynárenský priemysel, s.s.

07.12.2015

Zmluva o dodávke plynu

Slovenský plynárenský priemysel, s.s.

27.10.2015

Rámcova zmluva na uskutočnenie stavebných prác

CESTA A STAVBY, s.r.o. Nitra

20.10.2015

Dodatok Ponuka E.Benefit

ZSE Energia, a.s., Bratislava

24.09.2015

Poskytnutie finančného príspevku na kamerový systém

Poľnohospodárska platobná agentúra

14.08.2015

Kúpna zmluva

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

07.08.2015

Zmluva o bežnom účte UniCredit Banka

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

07.08.2015

Zmluva o poskytovaní elektronického bankovníctva

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

07.08.2015

Zmluva o úvere č. 000733/SB/2015

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

30.07.2015

Zmluva o dielo- kameorvý systém

VENRON, s.r.o., Nitra

30.07.2015

Zmluva o poskytnutie služieb na externý manažment projektu

PROUNION, a.s., Nitra

17.05.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Ing. Marta Serenčéšová - audítor SKAU

15.05.2015

Zmluva o odčlenení, zlúčení/ vytvorení nových parciel/o zámene parciel a o nadobudnutí...

Ing. Ľubomír Drgo, Lukáčovce

25.03.2015

Rámcova zmluva o spolupráci č. 0117S

AEGON Životná poisťovňa, a.s., Bratislava

25.03.2015

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015

Dotácia- Slovenský zväz včelárov

25.03.2015

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015

Dotácia- OZ Vrbina

25.03.2015

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015

Dotácia- ŠK Magnus Lukáčovce

25.03.2015

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce 2015

Dotácia- Poľovnícka spoločnosť Lupol

10.03.2015

Zmluva o pripojení odberného elektického zariadenia

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

19.01.2015

Kúpna zmluva

Martin Zachar, Lukáčovce 454