Vlajky - preklad stránky

Počet obyvateľstva v jednotlivých obciach aj v celej republike sa neustále mení. Jedným z dôvodov je prirodzený úbytok alebo nárast obyvateľstva, ktorý je ovplyvnený rozdielom medzi počtom narodených a zomrelých. Druhý dôležitý faktor je pohyb obyvateľstva, jeho štatistickým ukazovateľom je rozdiel medzi počtom prisťahovaných a odsťahovaných ľudí. Lukáčovce, prirodzene, netvoria žiadnu výnimku. 

Na rozbor úplne najjednoduchších demografických ukazovateľov máme k dispozícii základné údaje za roky 1996 až 2017, teda za 21 rokov. Počet žien v pomere k počtu mužov je dlhodobo vyvážený. 

Pritom podiel počtu žien mierne prevažuje, pretože sa pohybuje v rozpätí medzi 51 až 53 percentami. V tomto období bol počet obyvateľov obce do roku 2003 ustálený, mierne kolísal tesne nad hodnotou 1000 tu žijúcich ľudí. Potom došlo k prudkému nárastu obyvateľstva až na 1162 evidovaných občanov v roku 2008. Neskôr zaznamenávame výkyv v trende s úbytkom na počet 1108 obyvateľov v roku 2011.

Zlomový rok 2004 je zároveň rokom, kedy sa do bytoviek v strede obce začali sťahovať prví nájomníci. Nárast obyvateľstva dokladá, že nedošlo len k vnútornej migrácii, čiže prenájmom si otázku bývania neriešili len našinci, ale aj k migrácii vonkajšej, teda do novostavieb sa nasťahovali aj ľudia z iných obcí a miest. Istý vplyv na nárast obyvateľstva mala aj relatívna dostupnosť hypotekárnych úverov. Ľudia si u nás kupovali nevyužívané domy, upravovali ich a následne sa do nich sťahovali.

SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

Vývoj obyvateľstva podľa pohlavia

Informácie z čítania obyvateľstva

Skip to content