Počet obyvateľstva v jednotlivých obciach aj v celej republike sa neustále mení. Jedným z dôvodov je prirodzený úbytok alebo nárast obyvateľstva, ktorý je ovplyvnený rozdielom medzi počtom narodených a zomrelých. Druhý dôležitý faktor je pohyb obyvateľstva, jeho štatistickým ukazovateľom je rozdiel medzi počtom prisťahovaných a odsťahovaných ľudí. Lukáčovce, prirodzene, netvoria žiadnu výnimku. 

Na rozbor úplne najjednoduchších demografických ukazovateľov máme k dispozícii základné údaje za roky 1996 až 2017, teda za 21 rokov. Počet žien v pomere k počtu mužov je dlhodobo vyvážený. 

Pritom podiel počtu žien mierne prevažuje, pretože sa pohybuje v rozpätí medzi 51 až 53 percentami. V tomto období bol počet obyvateľov obce do roku 2003 ustálený, mierne kolísal tesne nad hodnotou 1000 tu žijúcich ľudí. Potom došlo k prudkému nárastu obyvateľstva až na 1162 evidovaných občanov v roku 2008. Neskôr zaznamenávame výkyv v trende s úbytkom na počet 1108 obyvateľov v roku 2011.

Zlomový rok 2004 je zároveň rokom, kedy sa do bytoviek v strede obce začali sťahovať prví nájomníci. Nárast obyvateľstva dokladá, že nedošlo len k vnútornej migrácii, čiže prenájmom si otázku bývania neriešili len našinci, ale aj k migrácii vonkajšej, teda do novostavieb sa nasťahovali aj ľudia z iných obcí a miest. Istý vplyv na nárast obyvateľstva má aj relatívna dostupnosť hypotekárnych úverov. Ľudia si u nás kupujú nevyužívané domy, upravujú ich a následne sa do nich sťahujú.

Sčítanie v roku 1869
796 obyvateľov
Sčítanie v roku 1970
1509 obyvateľov
Sčítanie v roku 1980
1337 obyvateľov [rozdiel -172]
Sčítanie v roku 1991
1103 obyvateľov [rozdiel -234]
Sčítanie v roku 2001
1021 obyvateľov [rozdiel -82]
Sčítanie v roku 2011
1111 obyvateľov [rozdiel +90]
Sčítanie v roku 2013
1139 obyvateľov [rozdiel +28]
Sčítanie v roku 2017
1164 obyvateľov [rozdiel +25]

Údaje sú platné k poslednému sčítaniu obyvateľstva štatistickým úradom SR – 2011 

Údaje sú platné k poslednému sčítaniu obyvateľstva štatistickým úradom SR – 2011

VZDELANIE

počet
podiel (%)
1.)
základné
202
18.18
2.)
učňovské (bez maturity)
228
20.52
3.)
stredné odborné (bez maturity)
148
13.32
4.)
úplné stredné učňovské (s maturitou)
40
3.6
5.)
úplné stredné odborné (s maturitou)
174
15.66
6.)
úplné stredné všeobecné
27
2.43
7.)
vyššie odborné vzdelanie
8
0.72
8.)
vysokoškolské bakalárske
20
1.8
9.)
vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
45
4.05
10.)
vysokoškolské doktorandské
5
0.45
11.)
bez školského vzdelania
186
16.74
12.)
nezistené
28
2.52

Údaje sú platné k poslednému sčítaniu obyvateľstva štatistickým úradom SR – 2011

NÁRODNOSŤ

počet
podiel (%)
1.)
Slovenská
1084
97.57
2.)
Maďarská
1
0.09
3.)
Rómská
3
0.27
4.)
Česká
3
0.27
5.)
Ruská
1
0.09
6.)
Bulharská
4
0.36
7.)
Ostatné
1
0.09
8.)
Nezistené
14
1.26

Údaje sú platné k poslednému sčítaniu obyvateľstva štatistickým úradom SR – 2011

VIEROVYZNANIE

počet
podiel (%)
1.)
Rímskokatolícka cirkev
1025
92.26
2.)
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
7
0.63
3.)
Gréckokatolícka cirkev
3
0.27
4.)
Pravoslávna cirkev
1
0.09
5.)
Kresťanské zbory
3
0.27
6.)
bez vyznania
42
3.78
7.)
nezistené
30
2.7

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás