HARMONOGRAM ZBERU ODPADU

(Tlačidlo momentálne neaktívne)

16.02.2020

Farské oznamy na 6. nedeľu v cezročnom období

  • Od pondelka do stredy nebude p. dekán vo farnosti. V prípade pohrebu alebo zaopatrenia volajte dôstojného pána Podlipu. Mobil: 0905 430 710. Pevná linka: 037 789 6128

13.02.2020

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

11.02.2020

Vietor: 23 – 26 m/s
Jav: Vietor
Stupeň: 2. stupeň 
Trvanie javu: 11.2.2020 od 09:00 do 14:00


Výstraha: 
V okrese Nitra sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 – 26 m/s (85 – 95 km/h). Priemerná rýchlosť vetra môže dosiahnuť hodnoty okolo 16 m/s (60 km/h).

Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná
a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

 

10.02.2020

Zrušenie veterinárnych opatrení – vtáčia chrípka

07.02.2020

Detská lekárka MUDr. Natália Pristachová oznamuje rodičom, že v dňoch 10.2.2020 a 11.2.2020 /pondelok a utorok / nebude ordinovať. Zastupuje lekárka vo Veľkom Záluží.

30.01.2020

Obecný úrad v Lukáčovciach žiada nájomníkov obecných bytov, aby dňa 04.02.2020 (t.j.utorok) si odparkovali motorové vozidlá z parkoviska bytoviek a z cesty pri križovatke (Na Tŕnie) do voľných parkovacích miest v obci (vedľa KD, požiarnej zbrojnice, a pri obchode Jednota). Parkovisko a cesta musí byť uvoľnené z dôvodu rekonštrukcie prečerpávacej nádrže pri čističke odpadovej vody, ktorá je v havarijnom stave.
V uvedených priestoroch bude pracovať ťažká technika (žeriav, autobáger a nákladné autá), ktoré potrebujú dostatočný pracovný priestor.
Vzhľadom na vážnu situáciu v prípade neodparkovania motorových vozidiel budú za prítomnosti polície odťahovou službou vozidlá premiestnené na vhodné parkovacie miesta na náklady majiteľa.

Za porozumenia a pochopenie tejto situácie ďakujem 

starosta obce.

29.01.2020

Pozvánka na Fašiangový sprievod v sobotu 15.02.2020. 

29.01.2020

Vedúca pošty oznamuje, že vo štvrtok 30.1.2020 sa nebude pošta doručovať. Kto chce, môže si prísť pre zásielky na poštu:

-V piatok 31.1.2020 bude pošta zatvorená celý deň

25.01.2020

Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

Povinnosť podať daňové priznanie do 31.01.2020 má daňovník, ktorý v období od 01.01.2019 do 31.12.2019:

• kúpil alebo predal nehnuteľnosť (dom, byt, nebytovú budovu, pozemok) – dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností v roku 2019

• skolaudoval nehnuteľnosť (právoplatné kolaudačné rozhodnutie)

• zbúral nehnuteľnosť (právoplatné búracie povolenie)

• požiadal o stavebné povolenie (právoplatné stavebné povolenie) Povinnosť podať daňové priznanie má aj vlastník alebo držiteľ psa:

• pri vzniku daňovej povinnosti – nadobudnutí psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov

• pri zániku daňovej povinnosti (úhyn, strata) (vždy do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti) Oznamovaciu povinnosť k miestnemu poplatku za komunálny odpad je poplatník povinný podať do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti, ktorou je:

• prihlásenie na trvalý pobyt alebo odhlásenie z trvalého pobytu

• narodenie alebo úmrtie členov domácnosti

• začatie alebo ukončenie užívania nehnuteľnosti (dom, byt, nebytová budova, pozemok)

• začatie alebo skončenie podnikania

18.11.2019

Výzva  na  predkladanie  ponúk

Novostavba detského ihriska v obci Lukáčovce

PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra