Lekárka pre dospelých p. MUDr. Prosnanová Andrea oznamuje, že zajtra 14. januára 2022 (t.j.piatok) v Rišňovciach neordinuje.
 
Zastupuje ZS Lužianky.

Oznamujeme občanom, že v lokalite mesta Hlohovec -časť Mladý Háj  bol zaznamenaný výskyt  vtáčej chrípky. Obec Lukáčovce  sa nachádza v okruhu ochranného pásma 10 km od miesta výskytu a vzťahujú sa na ňu opatrenia na kontrolu zvierat nariadené Veterinárnou a potravinovou správou Nitra.

 Z vyššie uvedeného sa nariaďuje RVPS v Nitre v termíne do 14.01.2022 vykonať súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v obciach v písomnej forme.

Preto vyzývame občanov, aby telefonicky na č. 037 7829 101, emailom obecnyurad@lukacovce.sk alebo ONLINE nahlásil do 14.01.2022 počet chovaných sliepok, kohútov, moriek, vodnej hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí. Zároveň je potrebné nahlásiť aj počet chovaných ošípaných. 

ČOSKORO SPUSTÍME SMS ROZHLAS

V priebehu januára 2022 bude spustená služba pre všetkých občanov obce, ktorí budú mať záujem o zasielanie oznamov obce formou textových správ. Už teraz môžete prihlásiť Vaše mobilné číslo. Služba bude podporovaná akýmkoľvek operátorom v rámci EU. O spustení SMS rozhlasu budete informovaní textovou správou. 

Vaše tel. číslo bude použité výlučne na zasielanie SMS notifikácií. Nikdy Vám naň nezašleme spam ani ho nesprístupníme tretím osobám.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa ✝︎ 27.10.2021 navždy opustila naša spoluobčianka Gabčová Valéria vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 30.10.2021 o 14:00hod v Lukáčovciach so sv. omšou.

Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Informácia o začatom správnom konaní obce  Lukáčovce  č.j. 2022/01/4

p. Mgr. Patrik Hrnko a manželka Jana, bytom Lukáčovce č. 12  žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín a stromov,  ktoré sa nachádzajú   na parcele č. 335/2, LV č. 1306

Farské oznamy na Druhú nedeľu v cezročnom období

Kúpna zmluva – LV1525 / Parcela č. 362/31

Predávajúci: Obec Lukáčovce

Kupujúci: Ján Šebeštian, rod. Šebeštian

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lukáčovce

Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 9. 12. 2021

SCHVÁLENÉ- Dodatok  č.9 k VZN obce č. 02/2013 o Určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

SCHVÁLENÉ- VZN obce Lukáčovce č. 1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce na rok 2022

Oznámenie o doručení písomnosti – p. Tatiana Stúpalová, bytom Lukáčovce

– Exekútorský úrad –

Po dobu osemnásť kalendárnych dní od vyvesenia trohto oznámenia bude písomnosť uložená na Pošte,  kde si ju možno prevziať (oznámenie o uložení zásielky na OÚ).

Výzva na orez a výrub stromov v ochrannom pásme elektrických vedení.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods.1 písm.b) a ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.
Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

NÁVRH- Rozpočet obce Lukáčovce na rok 2022

MUDr. Prosnanová oznamuje
V čase pandémie COVID19 dodržujte tieto pokyny:

-Do ambulacie sa dostavte do 11,00 hod., iba v závažných, súrnych, príp. bolestivých prípadoch.
-Z dôvodu zhoršenej situácie pandémie COVID 19 je na vstup do ambulancie povinný respirátor.

Ak máte zvýšenú teplotu, dýchavičnosť, kašeľ, bolesť hlavy alebo kĺbov, sopeľ, alebo iné príznaky respiračného ochorenia, treba sa dať pred návštevou ambulancie otestovať v niektorom z odberných miest. V prípade pozitívneho testu na COVID19 musíte svoj príchod do ambulancie NAHLÁSIŤ VOPRED TELEFONICKY!

Predpis liekov nahlasujte taktiež telefonicky do 11,00 hod. Návštevy lekára v rodinách aktuálne nevykonávame. Po pracovnej dobe, po 13,00 hod, pri zhoršení Vášho zdravotného stavu navštívte pohotovosť, alebo volajte čísla 112,
alebo 155, NIE MUDr. Prosnanovú.

Ďakujeme za pochopenie.

Najnovšie dokumenty
  • 17.01.2022
  • OZNAM

Informácia o začatom správnom konaní obce  Lukáčovce  č.j. 2022/01/4

Zverejnené do 24.01.2022

  • 13.01.2022
  • ZMLUVY

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o aktualizácií programov

  • 11.01.2022
  • HOSPODÁRENIE OBCE

Detail rozpočtu na hlavných kotegóriach EKO 2022

  • 10.01.2022
  • Zmluvy

Ján Šebeštian, rod. Šebeštian- Kúpna zmluva LV1525 / Parcela č. 362/31

  • 17.12.2021
  • Zápisnice OZ

Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 9. 12. 2021

SCHVÁLENÉ- Dodatok  č.9 k VZN obce č. 02/2013 o Určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

SCHVÁLENÉ- VZN obce Lukáčovce č. 1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce na rok 2022

Rôzne oznamy

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility