Vlajky - preklad stránky

Medzi najdôležitejšie archívne dokumenty v obci Lukáčovce patrí kronika, v ktorej je podrobne spracovaný život v Lukáčovciach. O podrobnosti spracovania a bohatosti informácií svedčí aj fakt, že dnes sa píše už tretia kniha vedená piatym kronikárom. Prvý zápis v kronike je z 20. apríla 1933, odvtedy mapuje život v obci nepretržite, až do súčasnosti. V prvej knihe môže čitateľ nájsť informácie o polohe obce, jej histórií, o pôvode niektorých chotárnych amiestnych názvov, sakrálnych pamiatkach, ale aj všetkých nevšedných a zaujímavých udalostiach. Druhá kniha je obohatená aj o krásne ilustrácie Slovenska a obce. Každá z troch kroník obsahuje tiež informácie o počasí, združeniach pôsobiacich v obci, opisuje spoločenský a duchovný život v obci, zároveň obsahujú životopis každého aktuálneho kronikára, každý rok je zakončený štatistikami. Kronika je uložená na obecnom úrade a sprístupnená je prezenčne pre každého čitateľa po vopred dohodnutom termíne. 

Kronika obce - I. KNIHA

Informácie v prvej vydanej kronike siahajú do roku 1918. Prvými kronikármi boli p. Izidor Zachar, Michal Mošať a Božena Rolfesová.

Michal Mošať

Božena Rolfesová (prebieha digitalizácia)

Kronika obce - II. KNIHA

Pavol František Prosnan bol obecným kronikárom Od 1.1.1979, ktorý založil v poradí II. Knihu obecnej kroniky. Kniha bola dopisovaná rokom 1997.

Kronika obce - III. KNIHA

Pokračovanie v poradí 3. knihy od roku 2000 pravzala kronikárka Ing. Soňa Szalaiová, ktorá mapuje život v obci po súčasnosť.

Skip to content