Vlajky - preklad stránky

Kamerový systém

Vymedzenie základných pojmov

1. kamerový systém: kamerový monitorovací systém je technické zariadenie – zabezpečovací systém v určených lokalitách slúžiace na monitorovanie vymedzeného priestoru.

2. monitorovaný priestor: je časť verejne prístupných priestranstiev v určených lokalitách, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia – automaticky alebo mechanicky ovládaných kamier, ktoré sú súčasťou kamerového systému.

3. osobný údaj: osobným údajom v prípade monitorovania verejných priestranstiev kamerovým systémom je pomocou kamery kamerového systému snímaný a zároveň v digitalizovanej podobe automaticky uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje aj videozáznam dopravného prostriedku, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore, záznam, ktorého je možné využívať ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby. Osobný údaj je vyhotovený bez súhlasu dotknutej osoby.

4. prevádzkovateľ kamerového systému: prevádzkovateľom kamerového systému je Obec Lukáčovce. Firma, ktorá zabezpečuje kamerový systém je VENRON, s.r.o.

5. oprávnená osoba: oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá je pred použitím kamerového systému poučená o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, bola oboznámená s technickým zariadením a používaním kamerového systému v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, zároveň oprávnená osoba svojím podpisom potvrdila vykonanie poučenia a oboznámenia sa s vyššie uvedenými skutočnosťami.

6. likvidácia osobných údajov: likvidáciou osobných údajov sa rozumie automatické odstraňovanie digitalizovaných dát ukladaných kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, súčasťou ktorých sú aj osobné údaje bez zásahu oprávnenej osoby.

Oprávnené osoby

1.) Oprávnené osoby, ktoré majú právo prichádzať do kontaktu s kamerovým systémom a zoznamovať sa s údajmi zaznamenanými týmto systémom sú:

a) starosta obce,
b) zástupca starostu,
c) určení zamestnanci obce.

2. Oprávnené osoby musia byť zodpovednou osobou preukázateľne poučené o právach a povinnostiach stanovených zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 122/2013 Z. z.“) a o povinnosti mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku a ktoré spracúvajú.

3. Určení zamestnanci na obsluhu kamerového systému, nesmú bez písomného súhlasu starostu obce prehrávať alebo nahrávať záznamy.

4. Poučené o mlčanlivosti musia byť aj iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (napr. údržba a servis technických prostriedkov, upratovanie) prídu do kontaktu s kamerovým systémom.

Poskytovanie osobných údajov z kamerového záznamu

1.) Priestor prístupný zamestnancom a návštevníkom možno podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, ochrany majetku, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti.

2.) Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na prevenciu kriminality pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní.

3.) Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú príslušníkovi policajného zboru v čase výkonu služby, vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka v súlade s ustanoveniami zákona 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok).

Povinnosť mlčanlivosti

1.) Prevádzkovateľ a oprávnené osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali pomocou obecného kamerového systému. Povinnosť mlčanlivosti zaniká, ak je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach. V takomto prípade povinnosť mlčanlivosti zaniká len vo vzťah u k uvedeným orgánom.

2.) Oprávnená osoba získané osobné údaje nesmie využiť na iný účel, ako je stanovený v tejto smernici, nesmie ich poskytnúť, zverejniť a ani sprístupniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržby, opravy a servis) prichádzajú do styku s osobnými údajmi získanými kamerovým systémom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení jej pracovného pomeru.

Likvidácia a ukladanie osobných údajov

1.) Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému podľa § 17 ods. 7 zákona 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v lehote 7 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

2.) Ukladaním osobných údajov sa rozumie kopírovanie digitalizovaných dát, súčasťou ktorých sú osobné údaje z interného záznamového média na externé záznamové médium. Osobné údaje získané z kamerového systému, u ktorých je dôvodný predpoklad, že budú použité ako dôkazy v priestupkovom, správnom prípadne trestnom konaní sa v digitalizovanej podobe ukladajú na externom médiu – nosiči.

3.) Externý nosič musí byť označený príslušnou registratúrnou, resp. spisovou značkou udalosti alebo konania, v rámci ktorého bol dôkaz produkovaný, menom, priezviskom a funkciou oprávnenej osoby, ktorá uloženie vykonala, menom priezviskom a funkciou osoby, ktorá konanie vedie. Uloženie osobného údaja na externom nosiči musí byť zapísané v protokole uložených záznamov kamerového systému v nasledovnom rozsahu:

• registratúrna značka konania, právna kvalifikácia skutku,

• dátum a čas uloženia,

• oprávnená osoba, ktorá uloženie vykonala,

• dátum, doba trvania a časového rozsahu uloženia záznamu,

• číslo kamery, z ktorej bol záznam vyhotovený.

Čas obsluhy

1.) Kamerový monitorovací systém je v činnosti nepretržite. Monitorované deje sú ukladané na záznamník. V prípade potreby určení zamestnanci na obsluhu kamerového monitorovacieho systému preveria záznamník v požadovanom časovom úseku.

Obec monitoruje 9 inštalovaných kamier:

Verejné priestranstvá snímané kamerovým systémom sú podľa§ 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov označené ako monitorované viditeľným nápisom „Priestor monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom”.

1. Kultúrny dom (Kamera sníma smer z ulice Hlavná – Za Humnami)

2. Družstevný dom (otočná kamera sníma smer z ulice Na Tŕnie – Hlavná)

3. Obecný úrad

4. Požiarná zbrojnica (park pri požiarnej zbrojnici)

5. Kostol

6. Dom smútku

7. Cintorín

8. Kaštieľ (autobusová zástavka)

9. Križovatka Farská – Stanovište – Športová

Skip to content