Vlajky - preklad stránky

Úmrtie v rodine

Po úmrtí blízkej osoby sa príbuzní musia vysporiadať nielen s veľkou stratou, ale popri smútku musia aj zorganizovať pohreb.

Ako postupovať:

Ak nastalo úmrtie doma, prvou povinnosťou je zavolať lekára z pohotovostnej služby, ktorý vykoná obhliadku mŕtveho ľudského tela a vystaví list o prehliadke mŕtveho, v prípade potreby nariadi pitvu. Následne je potrebné kontaktovať pohrebnú službu a zosnulého previezť do domu smútku. Príbuzní sa môžu rozhodnúť, kam dajú svojho zosnulého previezť, avšak u nás je možnosť umiestnenia do Domu smútku Lukáčovce. V tomto prípade pozostalá rodina vybavuje všetky potrebné náležitosti na obecnom úrade. 
Na matriku je treba priniesť list o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje. Ak chcú pozostalí cirkevný pohreb, po vybavení týchto formalít, môžu navštíviť farský úrad podľa vierovyznania a zosúladiť termín pohrebu s možnosťami pohrebnej služby. V prípade, že úmrtie nastalo v nemocnici, resp. v inom zariadení, prevoz zosnulého zabezpečujú pracovníci zariadenia.

Hrobové miesta:

Výber alebo pridelenie hrobového miesta sa eviduje na obecnom úrade, kde sa vystaví zmluva o prenájme hrobového miesta s uvedením doby nájmu a výškou zaplateného nájomného.
Pri uzavretí zmluvy je potrebné ako prvý krok na mape cintorína identifikovať príslušné miesto, následne na toto hrobové miesto poverená pracovníčka vytvorí nájomnú zmluvu a nájomca uhradí nájomné v príslušnej výške. Nájomnú dobu je možné predlžovať a to zaplatením nájomného na ďalšie obdobie. Hrobové miesta, ku ktorým sa nebude nikto hlásiť, budú formou verejnej vyhlášky ponúknuté ako voľné hrobové miesta pre záujemcov. 
Súčasne žiadame občanov, hlavne tých, ktorí majú na hroboch svojich blízkych len kríž, z ktorého už nie je možné vyčítať dáta zosnulého, aby podľa svojich možností priniesli so sebou aj údaje aspoň o dátume narodenia a úmrtia dotyčného zosnulého. Zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov.

Nájomca hrobového miesta je povinný:

– zabezpečiť na vlastné náklady údržbu hrobového miesta, dodržiavať čistotu a udržiavať aj okolitý priestor kosením po celom obvode hrobového miesta
– označiť bezodkladne hrobové miesto menom alebo iným symbolom
– oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
– triediť a ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska do kontajnerov
– ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov, ako dosky, stavebný materiál, zemina a pod. si musí nájomca z pohrebiska odviesť a okolie hrobu vyčistiť
– riadiť sa podmienkami zakotvenými v prevádzkovom poriadku pohrebiska pri realizácii stavby, alebo inej úprave.
– zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa.

Kontakty

Informácie o evidencii hrobových miest a poplatkoch za prenájom hrobových miest poskytuje počas stránkových dní pani Zuzana Gajdošová

Pohrebná služba MARIANUM
Alekšince č. 276
tel: 0903 428 261
tel: 0911 861 077
webstránka: https://www.marianum-nitra.sk/

Pohrebná služba MIRTA
Cintorínska 13, Nitra
tel: 037/ 6525009
tel: 0908 790 760
webstránka: https://www.mirta.sk/

Pohrebná služba REQUIEM
Špitálska 5, Nitra
tel: 037/ 6503628
tel: 0905 948 812
webstránka: http://www.requiem-nitra.sk/

Pohrebná služba ASTRA
Pri cintoríne 1125/5, Hlohovec
Za Humnami 711/1, Nitra
tel: 0911 130 468
tel: 0911 464640
webstránka: https://astrapohrebnasluzba.sk/

DOKUMENTY
Skip to content