Kontrolór obce

Ing. Iveta Bendová

Kontrolór obce

Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Predstavuje dôležitý kontrolný mechanizmus v obecnej samospráve, pretože obce a mestá nakladajú s verejným majetkom a verejnými prostriedkami v značných hodnotách a je v záujme spoločnosti mať efektívny kontrolný mechanizmus nad takýmto nakladaním. Inštitút hlavného kontrolóra funguje aj v oblasti regionálnej samosprávy (§ 19 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov – zákon o samosprávnych krajoch).

Hoci aj obce podliehajú kontrole napr. Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, tento rozhodne nemá kapacitné možnosti na pravidelnú kontrolu činnosti každej z nich. Hlavný kontrolór však musí byť ustanovený v každej obci. Môže byť hlavným kontrolórom pre jednu obec alebo sa môžu viaceré obce dohodnúť na tom, že jeden hlavný kontrolór bude vykonávať kontrolnú činnosť pre každú z nich. Táto dohoda sa uzatvára v podobe zmluvy, ktorá musí byť odsúhlasená nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov obecných zastupiteľstiev zúčastnených obcí (§ 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Následne musí byť hlavný kontrolór v každej zúčastnenej obci zvolený.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lukáčovce na 2. polrok 2022

NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lukáčovce na 1. polrok 2022

NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lukáčovce na 2. polrok 2021

NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lukáčovce na 1. polrok 2021

NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lukáčovce na 2. polrok 2020

NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukáčovce na 1. polrok 2020

NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukáčovce na 2. polrok 2019

NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukáčovce na 1. polrok 2019

NÁVRH

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility