Vlajky - preklad stránky

Zberný dvor

Všetky informácie k zbernému dvoru, ktorý sa nachádza v časti obce – OSADA

Prevádzková doba

Zimná prevádzka: 01. november – 31. marec

Streda: 16.00 hod. do 17.00 hod.

Letná prevádzka: 01. apríl – 31. október

Streda: 16.00 hod. do 17.00 hod.

Sobota: 09.00 hod. do 11.00 hod.

Zodpovedná osoba

p. Peter Režo, pracovník Obce Lukáčovce, kontakt: 0915 510 254

Potrebné kontaktovať pred príchodom na zberný dvor a iba v prevádzkovej dobe.

Číslo druhu odpadu, názov odpadu a kategória odpadu

Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme, kaucia pred akciou.

20 01 01 Papier a lepenka O

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N

20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N

20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O

20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 0123, obsahujúce nebezpečné časti N

20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O

20 01 39 Plasty O

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O

20 02 02 Zemina a kamenivo O

20 03 07 Objemný odpad O

20 03 08 Drobný stavebný odpad O

Základné informácie z prevádzkového poriadku
  • V evidencii o uloženom odpade sa zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu, evidenčné číslo vozidla (ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom), čas príchodu do zberného dvora a čas odchodu, množstvo a druh dovezeného odpadu.
  • Vjazd a vstup do priestorov zberného dvora je povolený len počas prevádzkového času zberného dvora uvedeného na informačnej tabuli.
  • Zberný dvor je v tejto prevádzkovej dobe otvorený s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Pri naplnení kapacity Zberného dvora má právo poverená osoba pre daný deň alebo na dobu nevyhnutne nutnú z prevádzkových dôvodov Zberný dvor zatvoriť.
  • Priestor na zhromažďovanie odpadov bude prevádzkovaný tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Po naplnení kontajnerov bude odpad pripravený na expedíciu k zmluvným odberateľom pre zneškodnenie a zhodnotenie odpadov.
  • V prípade, ak odpad nezodpovedá druhom odpadu povoleným na zber, je zodpovedný pracovník povinný odmietnuť jeho prevzatie a vykonať o tom záznam do denníka. Ak bol odpad už vyložený, vyzve dodávateľa na jeho okamžité odstránenie s upozornením, že všetky náklady spojené s jeho odstránením, zneškodnením, resp. za prípadnú ujmu na životnom prostredí, alebo zdraví znáša dodávateľ odpadu.
  • Drobný stavebný odpad je možné odovzdať v zbernom dvore v objeme 1 m³ na domácnosť/rok zdarma.

• 1 prívesné vozíky

• 6 dvojkolesových káričiek

• 12 fúrikov

Objemný odpad musí byť rozobratý na časti.

DOKUMENTY
Skip to content