Vlajky - preklad stránky

Ako získať príspevok od obce pri narodení dieťaťa?

Obecné zastupiteľstvo obce Lukáčovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa.

Základné ustanovenia

  1. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje rodičom dieťaťa, ktorým sa v priebehu kalendárneho roku narodilo jedno alebo viac detí, ktorí dovŕšili najmenej 28 dní života.

  2. Príspevok je jednorazová, účelová sociálna dávka, ktorú obec poskytuje oprávnenej osobe uvedenej v § 2, na poskytovanie výdavkov spojených so zabezpečovaním nevyhnutných potrieb dieťaťa. Príspevok je nenárokovateľná finančná podpora.

Oprávnená osoba

  1. Oprávnená osoba – na uplatnenie nároku na príspevok, ak spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia je:

a)  matka, ktorá dieťa porodila

b)  otec dieťaťa, keď matka dieťaťa zomrela alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak príspevok predtým nebol vyplatený

c) iná oprávnená osoba, ktorá prevzala dieťa mladšie ako jeden rok do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, ak príspevok nebol vyplatený.

Nárok na príspevok

  1. Podmienky nároku na príspevok sú:

a) oprávnená osoba a narodené dieťa má v obci trvalý pobyt,

b) oprávnená osoba nemá ku dňu podania žiadosti žiadny záväzok voči obci po lehote splatnosti.

c) oprávnená osoba si riadne plní povinnosti rodiča voči svojim deťom, stará sa o svoje deti a nezanedbáva starostlivosť.

2. Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe vtedy, ak:

a) dieťa po narodení zomrelo alebo sa narodilo mŕtve

b) matka dala privolenie na osvojenie dieťaťa pred vyplatením príspevku

Výška príspevku

  1. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 170 EUR.

  2. Uvedená výška sa rovnako vzťahuje aj na každé ďalšie narodené dieťa.

Žiadosť o príspevok

  1. Oprávnená osoba žiada obec o poskytnutie príspevku formou písomnej žiadosti, ktorá je prílohou tohto VZN.

2. V prípade sporných náležitostí oprávnenej osoby je potrebné k žiadosti o príspevok predložiť:

a)  rodný list dieťaťa

b) rozhodnutie príslušného oprávneného orgánu o zverení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti

c)  prípadne ďalšie náležitosti, ako ich určí obec.

Výplata príspevku

  1. Príspevok bude vyplácaný na obecnom úrade v Lukáčovciach.

  2. Finančné prostriedky určené na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa sú účelovo rozpočtované v rámci rozpočtu obce.

DOKUMENTY
Skip to content