Vlajky - preklad stránky
 • Na osobu a deň (120L smetnej nádoby)

  Za ďalšiu smetnú nádobu určenú nad limit za kalendárny rok 50€

  0,11€
 • Ak písomne požiada FO alebo PO o vývoz

  1100L nádoby je stanovená cena na 1 kus/na 1 rok.

  300,00€
 • PVC vrece na odpad s logom firmy, ktorá vykonáva vývoz TKO /1 kus/
  3,00€
 • Sadzba miestneho poplatku za drobné stavebné odpady vza liter/dm3
  0,10€
 • Daň za psa
  5,00€
 • Ceny vody dodávanej z obecného vodovodu

  domácnosť – m³

  0,75€
 • Úhrada za dlhodobý prenájom hrobového miesta na 10 rokov

  Dvojhrob – 15,00€, trojhrob – 22,50€, štvorhrob 30,00€, Detský hrob – 3,00€, hrobka -100,00€

  7,50€
 • Jednorazový vstup na cintorín a poskytnutie vody, elektriny a iných služieb pri budovaní alebo oprave hrobu
  5,00€
 • Predajne automaty

  Za jeden predajný automat a kalendárny rok.

  60,00€
 • Nevýherné hracie prístroje

  Za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok

  60,00€
 • Daň za užívanie verejného priestranstva

  Cirkus, lunapark, kolotoče, stánky…

  Viac info
 • Daň z pozemkov

  Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty (0,66% zo základu dane)

  0,66 %
 • Daň z pozemkov

  Záhrady (0,65% zo základu dane)

  0,65 %
 • Daň z pozemkov

  Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy (0,65% zo základu dane, pri nedoložení znaleckého posudku, cena sa vypočíta z ceny ornej pôdy)

  1,50 %
 • Daň z pozemkov

  Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy (0,65 % zo základu dane)

  0,65 %
 • Daň z pozemkov

  Stavebné pozemky (0,65 % zo základu dane)

  0,65 %
 • Daň z pozemkov

  Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov (0,65 % zo základu dane)

  0,65 %
 • Daň zo stavieb

  Za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

  0,20 €
 • Daň zo stavieb

  Za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

  0,30 €
 • Daň zo stavieb

  Za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

  0,19 €
 • Daň zo stavieb

  Za samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

  0,25 €
 • Daň zo stavieb

  Za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

  1,00 €
 • Daň zo stavieb

  Za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

  1,00 €
 • Daň zo stavieb

  Za ostatné stavby

  0,600 €
 • Daň z bytov

  Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.

  0,20 €
 • Hlásenie oznamu v obecnom rozhlase
  3,00€
 • Hlásenie oznamu v sobotu a v nedeľu
  5,00€
 • Poplatok za verejné priestranstvo pri jednorazovom predaji
  2,00€
 • Kopírovanie...

  Kopírovanie obojstranne 0,13€,, zviazanie listiny 1€

  0,10€
 • Sadzobník správnych poplatkov

  Platný od 20.05.2018

  Viac info
 • Sadzobník správnych poplatkov

  Platný od 20.05.2018

  Viac info
Skip to content