Miestne dane

Dane stanovené obcou

Daň za psa

5,00€

Predajne automaty / za jeden predajný automat a kalendárny rok.

35,00€

Nevýherné hracie prístroje vo výške / za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

35,00€

Daň za užívanie verejného priestranstva:

za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň

0,50€

na deň za umiestnenie cirkusu

10,00€

na deň za predajný stánok počas hodov

5,00€

za umiestnenie lunaparku – kolotočov (počas hodových slávností obce) nasledovne :

Počas prevádzky atrakcií vo výške:

do 3 atrakcií

30,00€

do 5 atrakcií

50,00€

nad 5 atrakcií

70,00€

Mimo prevádzky atrakcií a to vo výške polovičnej sadzby:

do 3 atrakcií

15,00€

do 5 atrakcií

25,00€

pričom poplatok sa platí minimálne za 3 dni

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility