Vlajky - preklad stránky

Ako podať daňové priznanie

1.

Potrebné je vyplniť prvé zverejnené tlačivoDaňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

2.

Následne si vyberte oddiel za ktorý idete priznať daň. Vyplňte prosím, len v prípade, ak nastala nejaká zmena o ktorej nie je obecný úrad oboznámený. Napr. kúpa nehnuteľnosti, kúpa psa…

3.

Po vyplnení môžete tieto dokumenty elektronicky zaslať na obecný úrad.

Skip to content