VZN – Dodatok č. 10 k VZN č. 02/2013

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

Návrh

29.09.2022

Schválené

20.10.2022

VZN – Príloha č.5 k Zásadám o hospodárení s majetkom obce

Úhrady za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Lukáčovce 

Schválené

16.08.2022

VZN – Č. 1 /2022

O výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni ZŠ s MŠ Lukáčovce

Návrh

13.07.2022

Schválené

16.08.2022

VZN – Č. 1 /2021

Miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce na rok 2022

Návrh

23.11.2021

Schválené

09.12.2021

VZN – Dodatok č. 9 k VZN č. 02/2013

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

Návrh

23.11.2021

Schválené

09.12.2021

VZN – Dodatok č. 8 k VZN č. 02/2013

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

Návrh

25.11.2020

Schválené

10.12.2020

VZN – Č. 3 /2020

Miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce v roku 2021.

Návrh

25.11.2020

Schválené

10.12.2020

VZN – Č. 2/2020

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lukáčovce.

Návrh

11.09.2020

Schválené

22.10.2020

VZN – Č. 1/2020

Ochranné pásmo pohrebísk na území obce Lukáčovce

Návrh

20.02.2020

Schválené

11.03.2020

VZN – Č. 3 /2019

O niektorých podmienkach držania a chovu psov na území obce Lukáčovce

Návrh

26.11.2019

Schválené

12.12.2019

VZN – Č. 1 /2019

Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni ZŠ a MŠ Lukáčovce

Návrh

07.07.2019

Schválené

16.08.2019

VZN – č. 05/2017

Upravujúce nájom nájomných bytov obce Lukáčovce

Návrh

28.11.2017

Schválené

15.12.2017

VZN – č. 3/2017

O poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa.

Návrh

24.11.2017

Schválené

15.12.2017

VZN – č. 2/2017

 Zavedenie a poskytovanie elektonických služieb.

Návrh

11.10.2017

VZN – č. 1/2017

Umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Lukáčovce.

Návrh

11.10.2017

Schválené

04.09.2017

VZN – č. 2/2016

O zásadoch tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

Návrh

29.04.2016

Schválené

16.06.2016

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás