Vlajky - preklad stránky

Všeobecné záväzné nariadenia

Pripomienkovanie návrhov nariadení

Návrh VZN, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní úrad jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva, aby sa k návrhu mohla vyjadriť verejnosť. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade.

Po uplynutí doby na pripomienkovanie bude Všeobecné záväzné nariadenie zverejnené na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke najmenej na 15 dní; právoplatnú účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.“ 

Zoznam platných VZN

Skip to content