Všeobecné záväzné nariadenia

VZN – Č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lukáčovce.

Návrh

11.09.2020

Schválené

22.10.2020

VZN – Č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Lukáčovce

Návrh

20.02.2020

Schválené

11.03.2020

VZN – Dodatok č. 7 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

Návrh

26.11.2019

Schválené

12.12.2019

VZN – Č. 3 /2019o niektorých podmienkach držania a chovu psov na území obce Lukáčovce

Návrh

26.11.2019

Schválené

12.12.2019

VZN – Č. 2 /2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce v roku 2019.

Návrh

26.11.2019

Schválené

12.12.2019

VZN – Č. 1 /2019 o výške príspevku na stravovanie v školskej jedálni ZŠsMŠ Lukáčovce

Návrh

07.07.2019

Schválené

16.08.2019

VZN  Dodatok č. 6 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

Návrh

27.11.2018

Schválené

12.12.2018

VZN – Obce Lukáčovce č. 05/2017 upravujúce nájom nájomných bytov obce Lukáčovce

Návrh

28.11.2017

Schválené

15.12.2017

VZN – Dodatok č. 5 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

Návrh

24.11.2017

Schválené

15.12.2017

VZN – Obce Lukáčovce č. 3/2017 o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa.

Návrh

24.11.2017

Schválené

15.12.2017

VZN – O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce v roku 2018.

Návrh

24.11.2017

Schválené

15.12.2017

VZN – Obce Lukáčovce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektonických služieb.

VZN – Obce Lukáčovce č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Lukáčovce.

VZN – Obce Lukáčovce č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územy obce Lukáčovce v roku 2017.

VZN – Obce Lukáčovce č. 2 / 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení – školský klub detí a zariadenie školského stravovania – so sídlom na území obce Lukáčovce s účinnosťou od 1. januára 2017.

VZN – O zásadoch tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.