OBEC LUKÁČOVCE

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

JAZYK STRÁNKY

EnglishDeutschSlovenčinaEspañol

Návrh VZN, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní úrad jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva, aby sa k návrhu mohla vyjadriť verejnosť.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade PSK.

Momentálne neprebieha žiadne pripomienkové konanie

13.01.2022

VZN - Príloha č.6 k Zásadám o hospodárení s majetkom obce - Úhrady za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Lukáčovce

16.12.2022

VZN – Č. 2 /2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce na rok 2023

16.12.2022

VZN č. 01/2022 - Dodatok č. 1 o výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni ZŠ s MŠ Lukáčovce

16.12.2022

VZN č. 02/2013 - Dodatok č. 11 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

11.03.2020

VZN – Č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Lukáčovce 

12.12.2019

VZN – Č. 3 /2019 o niektorých podmienkach držania a chovu psov na území obce Lukáčovce

15.12.2017

VZN č. 3/2017 o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa.

15.12.2017

VZN - č. 05/2017 upravujúce nájom nájomných bytov obce Lukáčovce

04.09.2017

VZN - č. 1/2017 o umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Lukáčovce.

30.10.2017

VZN - č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektonických služieb.

16.06.2016

VZN - č. 2/2016 o zásadoch tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

Zobraziť archív VZN

16.08.2022

VZN - Príloha č.5 k Zásadám o hospodárení s majetkom obce - Úhrady za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Lukáčovce 

20.10.2022

VZN - Dodatok č. 10 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

16.08.2022

VZN - Č. 1 /2022 o výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni ZŠ s MŠ Lukáčovce

09.12.2021

VZN - Č. 1 /2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce na rok 2022

09.12.2021

VZN - Dodatok č. 9 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

21.02.2017

Zápisnica z 1. riadného zasadnutia, ktoré sa konalo 21.02.2017

10.12.2020

VZN - Dodatok č. 8 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

10.12.2020

VZN - Č. 3 /2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce na rok 2021

22.10.2020

VZN - Č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lukáčovce.

16.08.2019

VZN - Č. 1 /2019 o výške príspevku na stravovanie v školskej jedálni ZŠ a MŠ Lukáčovce