Vlajky - preklad stránky

Zľavy na daniach a poplatkoch

Prehľad zliav podľa miestnych podmienok v obci Lukáčovce na ktoré majú občania po splnení podmienok nárok.

 

Od dane z pozemkov oslobodzujú tieto pozemky:

 1. pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
 2. pozemky na ktorých sa nachádzajú cintoríny, kolumbáriá, prípadne urnové háje.
 

Od dane zo stavieb oslobodzujú tieto stavby:

 1. stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.
 2. stavby na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov
 

Od dane zo stavieb čiastočne oslobodzujú tieto stavby:

 1. stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s „Ťažkým zdravotným postihnutím“, oslobodenie platí len pre stavby trvale obývané vlastníkmi. Sadzba dane je znížená o 50%.
 

Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňového zníženia v zmysle ods. 1 a 2 predloží daňovník správcovi dane najneskôr do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia, inak sa zníženie neposkytne.

 

Podľa zákona sú v obci Lukáčovce od dane za psa oslobodený

 1. pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 

Na potvrdenie skutočnosti, že za psa nie je povinnosť platiť daň v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je vlastník alebo držiteľ psa povinný predložiť príslušné potvrdenie.

 

Správca dane vráti/zníži miestny poplatok za komunálne odpady:

 1. vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia z dôvodu odhlásenia sa z trvalého alebo prechodného pobytu , alebo pri úmrtí do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie.

Správca dane pridá druhú nádobu na odpad ak:

 1. 120 l nádoba pre rodinný dom – domácnosť, výnimky na 2ks smetných nádob nastávajú v prípade:
  – trvalý pobyt dieťaťa do 2 rokov,
  – trvalý pobyt imobilného pacienta.

 

Správca dane na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok za obdobie, ktoré poplatník preukáže, že sa nezdržuje v obci viac ako 90 dní v zdaňovacom období:

 1. z dôvodu práce v zahraničí, pobytu v inej obci, z dôvodu prechodného pobytu v inej obci,
 2. študentovi, ktorý navštevuje školu a žije a býva na internáte.
 3. poplatníkovi, ktorý je dlhodobo umiestnený v zariadení napr. dom dôchodcov, domov, sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod.

Akceptovateľnými dokladmi sú doklady, ktoré hodnoverne preukazujú nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku a skutočnosť, že poplatník sa zdržiaval viac ako 90 dní v zdaňovacom období mimo obce, potvrdenie od zamestnávateľa, školy, potvrdenie mestského alebo obecného úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržuje v ich meste, obci a kde zároveň uhrádza poplatok za komunálny odpad. Žiadosti sa budú posudzovať individuálne.

Skip to content