Vlajky - preklad stránky

Obecné nájomné byty

Zásady prideľovania nájomných bytov si určuje príslušná obec alebo mesto prostredníctvom svojich všeobecných záväzných nariadení v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/19990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s nájomnými bytmi obce Lukáčovce (ďalej len „VZN“)

 

Kritéria pre výber uchádzačov pre pridelenie obecných nájomných bytov

Obec určuje pre výber uchádzačov pre pridelenie obecných nájomných bytov tieto kritériá a v tomto poradí:

1. Splnenie podmienok pre pridelenie bytu uvedených v čl. IV tohto VZN.

2. Neexistencia výlučného vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (rodinný dom, byt v bytovom dome), resp. ukončenie nájomného vzťahu k bytu.

3. Ku dňu schvaľovania nájomcov má voči obci vysporiadané podlžnosti na daniach a poplatkoch.

4. Pri výbere nájomcu zo zoznamu uchádzačov o obecný nájomný byt budú uprednostnení obyvatelia s trvalým pobytom v obci Lukáčovce.

5. Sociálne a ekonomické pomery žiadateľa zaručujúce plnenie povinností nájomcu.

6. So žiadateľom, ktorému po splnení všetkých podmienok bude pridelený obecný nájomný byt, bude podpísaná nájomná zmluva iba v tom prípade, že sa zároveň prihlási k trvalému pobytu v obci Lukáčovce.

 

Posudzovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu

1. Žiadosti o nájomné byty sú evidované v poradovníku, ktorý vedie obecný úrad. Poradovník začína číslom 1 a žiadatelia sú v ňom evidovaní vzostupne podľa dátumu podania žiadosti.

2. Obecný úrad vyzve žiadateľa k vyplneniu žiadosti, ktorá obsahuje:

a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) dátum, miesto narodenia,

c) trvalý pobyt žiadateľa,

d) rodinný stav žiadateľa,

e) zamestnanie žiadateľa,

f) mená, priezviská a dátumy narodenia všetkých spoločne posudzovaných osôb v domácnosti,

g) čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorého je zrejmý vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu,

3. V prípade uvoľnenia nájomné bytu, starosta predloží na schválenie bytovej komisií nového nájomníka z poradovníka žiadateľov o nájomný byt, ktorý spĺňa podmienky určené týmto VZN.

4. Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 3, zákona č. 443/2010 Z. z., môže žiadateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok.

 

Podmienky pre vznik nájomného vzťahu na strane nájomcu

Nájomné byty sú určené pre nájomcov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

1. Mesačný príjem osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje hranicu príjmu určenú Zákonom NR SR č.443/2010 Z. z., o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „zákon“):

a) osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte je najviac vo výške trojnásobku životného minima;

b) osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb v byte je najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak:

1. osoba žijúca v byte je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,

2. ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,

3. aspoň jedna z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce;

c) osoba, ktorá žije v byte sama a ktorej mesačný príjem je najviac vo výške štvornásobku životného minima;

d) osoba, ktorej sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

2. Za dôvody hodné osobitného zreteľa sú považované (platia pri žiadateľoch, ktorí nespĺňajú podmienky na pridelenie obecného nájomného bytu alebo na opakované uzavretie nájomnej zmluvy):

a) ak žiadateľ alebo niektorá osoba žijúca s nájomcom v byte vlastní nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorá je ponúknutá na predaj (napr. pri finančnom vyrovnaní manželov, dedičstve a pod.);

b) ak žiadateľ, ktorý žiada o opakované uzavretie nájomnej zmluvy si počas doby nájmu plnil všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a v období prehodnocovania príjmov sa ocitol vo finančnej tiesni.

3. Prenajímateľ môže prenajať najviac 20% z počtu podporených nájomných bytov vo svojom vlastníctve z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

4. Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy, mesačný príjem žiadateľa spolu s príjmom osôb žijúcich v byte k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu bytu:

a) nie je vyšší ako štvornásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 22 ods.3 písm. a) zákona č. 443/2010 Z. z.,

b) nie je vyšší ako päťnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 22 ods.3 písm. b) a c) zákona č. 443/2010 Z. z..

Výšku životného minima určuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa upravuje vždy k 1. júlu príslušného kalendárneho roka.

5. Minimálny mesačný príjem nájomcu a príjem ostatných osôb žijúcich v byte nie je nižší ako životné minimum. Pri výpočte sa postupuje podľa §22 ods. 5 zákona č. 443/2010 Z. z. a vychádza sa zo súm životného minima platných k 31.decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom bola zmluva o nájme bytu uzavretá.

6. Mesačný príjem nájomcu spolu s príjmom ostatných osôb žijúcich v byte sa vypočíta z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci roku uzavretia zmluvy o nájme bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal. U nájomcu a ostatných osôb žijúcich v byte musí byť zdokladovaný celý rok.

7. Aspoň jedna z osôb žijúcich v byte je:

a) samostatne zárobkovo činnou osobou,

b) v trvalom pracovnom pomere,

c) poberateľom dôchodku,

d) má iný hodnoverný legálny finančný zdroj, ktorý hodnoverne preukáže a toto platí i v čase podania žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy.

8. Pred podpísaním nájomnej zmluvy žiadateľ zloží na osobitný účet zriadený za účelom vedenia finančnej zábezpeky obce finančnú zábezpeku za užívanie bytu vo výške šesťmesačného nájomného, pričom výška finančnej zábezpeky nesmie presiahnuť maximálnu výšku finančnej zábezpeky určenú v zákone č. 443/2010 Z. z. Lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy, je prenajímateľ povinný už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť. Pokiaľ dôjde k použitiu finančnej zábezpeky je nájomca povinný dorovnať sumu finančnej zábezpeky do jej výšky stanovenej v tabuľke vypočítanej výšky FZ, a to do 30 dní odo dňa keď ho k tomu prenajímateľ vyzval. Po skončení nájmu bude nájomcovi zábezpeka vrátená vo výške 2/3 z celkovej sumy do 30 dní od skončenia zmluvy na účet nájomcu. Zvyšná 1/3 finančnej zábezpeky bude vysporiadaná po vyúčtovaní nákladov za služby. Pokiaľ dôjde k jej použitiu, vrátená zábezpeka bude znížená o sumu, ktorú prenajímateľ použil na úhradu dlžnej sumy.

9. Žiadateľ riadne, pravdivo a úplne vyplní a včas odovzdá obecnému úradu tlačivo „Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu.“ Toto tlačivo vyplní žiadateľ na vyzvanie obecného úradu v prípade uvoľnenia bytu.

10. Žiadateľ nie je výlučným vlastníkom, nájomcom, spoločným nájomcom iného bytu alebo bytového domu.

11. Nepriaznivú bytovú situáciu si nezapríčinil vlastnou vinou.

12. Podmienky ustanovené v tomto článku sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti zmluvy sa neprihliada.

13. Počas doby nájmu umožní nájomca a osoby tvoriace jeho domácnosť vstup do bytu zamestnancom ministerstva, príslušného okresného úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu a tento záväzok bude premietnutý do nájomnej zmluvy.

DOKUMENTY
Skip to content