OBEC LUKÁČOVCE

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

JAZYK STRÁNKY

EnglishDeutschSlovenčinaEspañol

Zásady prideľovania nájomných bytov si určuje príslušná obec alebo mesto prostredníctvom svojich všeobecných záväzných nariadení v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka, zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Žiadosť o pomoc pri riešení svojej bytovej situácie podáva osoba staršia ako 18 rokov.

Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte

  1. Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte, ktorého podlahová plocha neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m2 pre byt nižšieho štandardu.
  2. Podlahovú plochu podľa odseku 1 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o byt stavebne určený na bývanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č.2
  3. Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 1 je:

a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima.

b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak

-členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.

-ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom

-aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce.

c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu( §45 až 59 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ak táto osoba nepresiahne vek 30 rokov.

d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu (zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov)

4. Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu( §3 zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu( §4 zákona č. 601/2003 Z.z.) za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

5. Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.

6. Podmienky ustanovené v odseku 3 sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.

Posudzovanie žiadostí

  1. Podané žiadosti prerokuje bytová komisia zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva.
  2. Každý žiadateľ obdrží dotazník, ktorý musí obsahovať :

a) meno a priezvisko ( prípadne rodné priezvisko) žiadateľa

b) dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodinný stav

c) čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorého bude zrejmý

3. vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu Žiadatelia sú evidovaní v poradovníku, ktorý začína číslom 1. a žiadatelia sú v ňom zoradení vzostupne podľa dátumu podania žiadosti.

4. Bytová komisia prerokuje a starosta obce schváli žiadosti žiadateľov, ktorí splnili kritériá v §2 tohto VZN.

5. Žiadateľ, ktorý nezašle späť vyplnený dotazník s prílohami podľa odst.2, uvedie nepravdivé údaje, alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k podpisu nájomnej zmluvy, alebo ju nepodpíše, sa tiež považuje za uspokojeného. Takto uspokojení žiadatelia sa vyradia z poradovníka.

6. Ak je voľný bezbariérový nájomný byt a obcou nie je evidovaná v poradovníku žiadosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím, obecné zastupiteľstvo schváli jeho prenájom žiadateľovi bez zdravotného postihnutia. Nájomná zmluva na tento byt bude uzatvorená podľa zákona č. 443/2010 Z.z. na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok. Po zaradení žiadosti občana s ťažkým zdravotným postihnutím do poradovníka bude táto riešená prednostne a súčasný nájomca stráca nárok na predĺženie nájomnej zmluvy.

7. Nájomca, ktorému nevznikol nárok na predĺženie nájomnej zmluvy z dôvodu uprednostnenia nájmu ZŤP, tento nájomca sa zaradí na prvé miesto náhradníkov v poradovníku na nájomný byt