Vlajky - preklad stránky

Stavebná činnosť

Upozorňujeme stavebníkov, aby v geometrickom pláne bol doplnený adresný bod (súradnice zemepisnej dĺžky a zemepisnej šírky). Je to potrebné pri určení súpisného a orientačného čísla  a zápisu  čísla a adresného bodu do Registra adries. (novelizácia vyhlášky č. 31/2003 Z.z. MV SR,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb).

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

– Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
– Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
– Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
– Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:

– Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
– Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

– Návrh na vydanie územného rozhodnutia ( v podstránke Tlačivá)
– Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
– Záväzné stanovisko obce ( v podstránke Tlačivá)
– Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby (v podstr. Tlačivá)
– Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
– Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
– Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
– Návrh na nové využívanie územia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

– Žiadosť o vydanie stavebného povolenia ( v podstránke Tlačivá)
– Kópia z katastrálnej mapy
– Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
– Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
– Prehlásenie stavebného dozoru
– Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
– Záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)
– Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
– Správny poplatok (v podstránke správne poplatky)
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
– Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
– Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
– Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

– Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v podstránke Tlačivá)
– Opis odchýlok od stavebného povolenia
– Geometrický plán
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
– Územné rozhodnutie, stavebné povolenie

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží

– doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
– doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, …).
– projektová dokumentácia overená stavebným úradom
– doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
– stavebný denník
– zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
– doklad o odstránení vád a nedorobkov
– záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti

– Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (v podstránke Tlačivá)
– Kolaudačné rozhodnutie
– Záväzné stanovisko obce
– Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva Nitra
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre
– Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
– Iné doklady určené stavebným úradom

Žiadosť o odstránenie stavby

– Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (v podstránke Tlačivá)
– Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
– Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy

Zoznam nezistených vlastníkov

Slovenský pozemkový fond v rámci zvýšenej transparentnosti a skutočného záujmu o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy bude vždy dvakrát ročne zverejňovať ich zoznam. Má informatívny charakter a údaje pochádzajú z katastra nehnuteľností. Potencionálni majitelia alebo dediči pôdy si tak môžu vyhľadať vlastníctvo po svojich predkoch. VIAC INFO

DOKUMENTY
Skip to content