Vlajky - preklad stránky

granty a dotácie

v obci lukáčovce

Informácie k projektu:

Názov projektu v anglickom jazyku:

Support for educational activities in the field of textile waste and its impact on the environment

Národná agentúra organizácie žiadateľa:

SK01 - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Číslo projektu:

2022-1-SK01-KA210-SCH-000080887

Paušálna suma projektu:

60 000 (EUR)

Trvanie projektu:

01.09.2022 – 31.08.2023

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vybudovať partnerstvo medzi organizáciami zaoberajúcimi sa životným prostredím a efektívnym zlepšením aktivít v boji proti klimatickej zmene, ktoré budú zamerané na problematiku textilného odpadu ako jeden z faktorov zhoršovania životného prostredia. Cieľ spočíva v poukázaní rýchlej módy ako negatívneho prvku, ktorý svojou aktivitou zhoršuje životné prostredie a prispieva klimatickej zmene. Cieľom projektu je oslovenie čo najširšej cieľovej skupiny, v tomto konkrétnom projekte je to skupina žiakov na úrovni materských, základných a stredných škôl a edukácie so zameraním na triedenie textilného odpadu. Textilný odpad je v súčasnosti nedostatočne propagovaný v rámci zelených projektov i zelených škôl. Vytvorením kvalitného vzdelávacieho procesu, prednáškových cyklov, môžeme osloviť veľmi širokú skupinu žiakov, kde v rámci cielene vedených edukačných krokov môžeme dosiahnuť zmeny v ich postoji k tomuto typu odpadu a to hlavne návykmi pri nakupovaní, vnímaním fast fashion ako najväčšieho producenta textilného odpadu a tiež dopadov na životné prostredie. Hlavný cieľ bude spočívať vo vybudovaní návykov k triedeniu textilného odpadu a predchádzanie jeho nadbytočnej tvorbe v školskom veku, na úrovni materských, základných a stredných škôl. Zapojením zahraničného partnera a partnera zo Slovenska dôjde k spolu vytvoreniu významnej edukačnej pomôcky v podobe dokumentárneho filmu, k implementácii hlavnej myšlienky projektu aj cieľovej skupine v zahraničí, kde táto výchova pokrivkáva za inými vzdelávacími aktivitami separovania triedeného odpadu. Hlavný cieľ efektívne nadväzuje na stanovenú prioritu projektu životné prostredie a boj proti zmene klímy. Zo samotného názvu vyplýva daná prepojenosť edukačnej aktivity so životným prostredím a hlavným potvrdením danej spojitosti budeme dosahovať vložením vedecko výskumných analýz textilného odpadu a jeho vplyvu na životné prostredie, ktorú bude zastrešovať skúsený partner v oblasti vedy a výskumu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Od samotného vzniku textilu po jeho užívanie až konečný stav skončenie na skládke odpadu, toto všetko bude premietnuté do edukačného procesu v spojitosti negatívneho alebo pozitívneho vplyvu na životné prostredie. Pretože je veľmi dôležité poukázať na to aký bude mať vplyv činností, ktoré vytvárame, na efektívny boj proti zmene klímy. Je dôležité, aby poslucháč pochopil túto spojitosť v edukačnom procese a nechápal iba jednu stranu problému nevytvárať veľké množstvo textilného odpadu, ale aby chápal aj zmysel a dopad jeho činnosti alebo nečinnosti na životné prostredie a boj proti zmene klímy.

Zaujímavé informácie

Fotoalbum z prednášok na základných a stredných školách

Fotoalbum z predstavenia filmu “O čom si šepkajú šaty,,

Vypočujte si zaujímavý podcast

Dokumenty:

Zverejnené: 29.12.2022

Názov projektu: Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie
Project name: Support of educational activities in the field of textile waste and its impact on the environment

Zverejnené 21.12.2022

Zmluva - Malé partnerstvá
Contract - Small Partnerships

Zverejnené 21.12.2022

Mandátna správa pre účely účasti na projekte v rámci programu Erasmus+
Mandate report for the purpose of participation in the project within the Erasmus+ program

Zapojené organizácie:

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerské organizácie

POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerské organizácie

Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+ Malé Partnestvá v sektore školského vzdelávania. Obsah v tomto dokumente odráža názory autora a Európska komisia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu za tieto názory nenesú zodpovednoť

Skip to content