Informácie o obci

Obec Lukáčovce leží v severozápadnej časti okresu Nitra na rozhraní Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nachádza sa cca 15 km vzdušnej vzdialenosti severozápadne od Nitry a cca 11 km vzdušnej vzdialenosti od Hlohovca východo-juhovýchodným smerom. Lukáčovce susedia s obcami Pastuchov, Alekšince, Rišňovce, Nové Sady, Andač a Zbehy, avšak štátnymi cestami sú spojené len s Alekšincami a Pastuchovom. 

Katastrálne územie predstavuje 16 837 369 m² (takmer 17 km²). Obec Lukáčovce, s nadmorskou výškou 149 až 234 m n. m., sa nachádza v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v hlavnej doline dolného toku potoka Blatina. Oblasť má nížinnú klímu, s miernou inverziou teplôt. Je suchá až mierne suchá, prevažne teplá, s priemernými ročnými zrážkami 650 – 700 mm. Široká dolina potoka Blatina je orientovaná v smere zhruba severozápad – juhovýchod. Celkový ráz prírodného prostredia v Lukáčovciach je veľmi priaznivý pre poľnohospodárstvo.

Lukáčovce sa nachádzajú na území mikroregiónu Radošinka, ktorého obce sa združujú v OZ Radošinka. Členmi OZ je 30 obcí nachádzajúcich sa na území okresov Nitra a Topoľčany. 

Medzi dôležité dokumenty patria stratégie v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kultúry, ktorých úlohou je podporiť zachovávanie, zveľaďovanie a využívanie kultúrneho dedičstva, kultúry a identity. Jedným za takých dokumentov je aj Stratégia miestneho rozvoja OZ Radošinka 2014-2020 

OBECNÝ SYMBOL, VLAJKA A PEČAŤ

OBYVATEĽSTVO

Počet obyvateľstva v jednotlivých obciach aj v celej republike sa neustále mení. Jedným z dôvodov je prirodzený úbytok alebo nárast obyvateľstva, ktorý je ovplyvnený rozdielom medzi počtom narodených a zomrelých. Druhý dôležitý faktor je pohyb obyvateľstva, jeho štatistickým ukazovateľom je rozdiel medzi počtom prisťahovaných a odsťahovaných ľudí. Lukáčovce, prirodzene, netvoria žiadnu výnimku. 

Na rozbor úplne najjednoduchších demografických ukazovateľov máme k dispozícii základné údaje za roky 1996 až 2013, teda za 18 rokov. Počet žien v pomere k počtu mužov je dlhodobo vyvážený. 

Pritom podiel počtu žien mierne prevažuje, pretože sa pohybuje v rozpätí medzi 51 až 53 percentami. V tomto období bol počet obyvateľov obce do roku 2003 ustálený, mierne kolísal tesne nad hodnotou 1000 tu žijúcich ľudí. Potom došlo k prudkému nárastu obyvateľstva až na 1162 evidovaných občanov v roku 2008. Neskôr zaznamenávame výkyv v trende s úbytkom na počet 1108 obyvateľov v roku 2011.

Zlomový rok 2004 je zároveň rokom, kedy sa do bytoviek v strede obce začali sťahovať prví nájomníci. Nárast obyvateľstva dokladá, že nedošlo len k vnútornej migrácii, čiže prenájmom si otázku bývania neriešili len našinci, ale aj k migrácii vonkajšej, teda do novostavieb sa nasťahovali aj ľudia z iných obcí a miest. Istý vplyv na nárast obyvateľstva má aj relatívna dostupnosť hypotekárnych úverov. Ľudia si u nás kupujú nevyužívané domy, upravujú ich a následne sa do nich sťahujú.