Vlajky - preklad stránky

Obec online

Elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Elektronická schránka vám umožní komunikovať s úradmi elektronicky. Podmienkou je mať OP s čipom a čítačku kariet.

Máte aktivovanú elektronickú schránku cez slovensko.sk? Výborne! Všetky rozhodnutia Vám budeme zasielať do elektronickej schránky. Sú to napríklad miestne poplatky za komunálny odpad alebo vyrubenie dane z nehnuteľností.

Nájomné bývanie

Máte záujem o byt v obecných nájomných bytovkách? Zašlite nám vyplnenú elektronickú žiadosť a v prípade uvoľnenia bytu vás budeme kontaktovať.

» Pozrieť podmienky získania bytu

Prehľad daní a poplatkov

Obec Lukáčovce na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok za komunálny odpad za obdobie, ktoré poplatník preukáže, že sa nezdržuje v obci viac ako 90 dní v zdaňovacom období.

» Pozrieť podmienky získania zľavy

Požiadajte o výnimku na 2ks smetných nádob v prípade, ak:
– preukážete trvalý pobyt dieťaťa do 2 rokov,
– preukážete trvalý pobyt imobilného pacienta.

» Pozrieť podmienky získania zľavy

poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje rodičom dieťaťa, ktorým sa v priebehu kalendárneho roku narodilo jedno alebo viac detí, ktorí dovŕšili najmenej 28 dní života.

Odpis vodomeru

Odpis vodomeru je možný do 10.03.2024 (vrátane). Po tomto termíne budú chodiť pracovníci obce odpisovať stav vodomeru občanom, ktorí stav nenahlásili elektronicky.

Prenájom obecných priestorov2

Prenájom obecných priestorov môžete rezervovať elektronicky. Jednoducho si vyberiete dátum a my vám tento termín rezervujeme. 

Verejna vyhlaska- stavebné povolenie 2

Požiadajte o oslobodenie alebo čiastočné oslobodenie dane z pozemkov alebo stavieb

Skip to content