Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

28/03/2023

Vec: oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Dňa 11.12.2020 podal stavebník: Jozef Muran, bytom Jurkovičova 21, 94911 Nitra (ďalej len ,,stavebník“), žiadosť na vydanie stavebného povolenia stavby.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v spojenom územnom a stavebnom konaní. Obec Lukáčovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) oznamuje verejnou vyhláškou účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania. Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje  dostatočný  podklad  pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní  odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote ( § 61 ods. 6 stavebného zákona ) oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý  z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Lukáčovce, a  internetovej stránke Obce Lukáčovce lukacovce.sk , pričom za deň doručenia oznámenia sa pokladá posledný deň jeho vyvesenia resp. zverejnenia.

DOKUMENTY

  • Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

KOMENTÁRE

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre
Skip to content