Vlajky - preklad stránky

Verejná vyhláška:  Stavebné povolenie na stavbu spojené s územným rozhodnutím o umiestnení stavby

Dátum: 01.08.2023  | FOTO: Getty Images  | Oznam zverejnený do: 15.08.2023

Vec: Stavebné povolenie na stavbu spojené s územným rozhodnutím o umiestnení stavby.

Obec Lukáčovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokoval žiadosť stavebníka: Jozefa Murana, bytom Jurkovičova 21, 94911 Nitra (ďalej len „stavebník“) zo dňa 11.12.2020, o vydanie stavebného povolenia na stavbu (novostavbu): „Novostavba rodinného domu“, parc. č. 90/1, 90/3, k. ú. Lukáčovce.

Podľa § 39a) a § 66 stavebného zákona povoľuje sa stavba „Novostavba rodinného domu“.

Toto rozhodnutie je oznámené formou verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Lukáčovce a zverejnené na internetovej stránke obce Lukáčovce lukacovce.sk. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje posledný deň vyvesenia rozhodnutia, resp. zverejnenia na internetovej stránke.

DOKUMENTY

KOMENTÁRE

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content