Vlajky - preklad stránky

Zdroj obrázku: Canva

Pozvánka zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 20. februára 2024

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 20.02.2024 (utorok) o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie

 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 3. Schválenie programu zasadnutia, (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 4. Kontrola uznesení (Predkladá: Ing. Tatiana Bullová, PhD., hlavná kontrolórka obce)

 5. Správa o činnosti HK za rok 2023 (Predkladá: Ing. Tatiana Bullová, PhD., hlavná kontrolórka obce)

 6. Kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce podľa §18f ods. 1 písm. i) zákona o obecnom zriadení (Predkladá: Ing. Tatiana Bullová, PhD., hlavná kontrolórka obce)

 7. Návrh schvaľovanie VZN č. 1/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zápisu v materskej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri základnej škole (Predkladá: Mgr. Dušana Galgoci, riaditeľka školy)

 8. Návrh a schvaľovanie realizácie územnoplánovacej dokumentácie obce Lukáčovce (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 9. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Lukáčovce (zmena servisného poplatku za vodu na rok) (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 10. Informácia o ceny vody pre obec Lukáčovce podľa URSO (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 11. Návrh domového poriadku nájomných bytov obce Lukáčovce (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 12. Vstup do siete „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi“ (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 13. Pracovný poriadok (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 14. Organizačná štruktúra (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 15. Interpelácie poslancov

 16. Rôzne

 17. Diskusia

 18. Záver

DOKUMENTY
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
VÁŠ NÁZOR
Aké sú pravidlá?
Komentáre

Upozornenie

Skôr ako vyjadríš svoj názor, prečítaj si informácie ohľadom pravidiel v diskusiách na stránke.

Následne klikni na bielu bodku.

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content