Vlajky - preklad stránky

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2023

Zverejnené: 08.12.2023  |

Pozvánka na 8. riadne výjazdové zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2023 (štvrtok) o 18,00 hod. v priestoroch miestnej Fary v Lukáčovciach s navrhovaným programom:
 
 1. Otvorenie

 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 3. Schválenie programu zasadnutia, (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 4. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Lukáčovciach (Predkladá: Mgr. Dušana Galgoci, riaditeľka školy)

 5. Návrh a schvaľovanie zadania na územný plán obce Lukáčovce (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 6. Stanovisko Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OVBP1-2023/060769-002 zo dňa 06. 12. 2023 podľa § 20 ods. 5 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 7. Návrh a schválenie VZN č. 07/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 8. Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2023 – vymenovanie inventarizačnej komisie (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 9. Schválenie financovania na druhú časť územnoplánovacej dokumentácie, (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 10. Schválenie obstarania projektanta pre investičný zámer vybudovanie kanalizácie a ČOV, (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 11. Návrh na schválenie rekonštrukcie vodného zdroja /studne/ (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 12. Návrh a schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce pre OZ Štvorlístok na rok 2024 (Predkladá: Komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport)

 13. Návrh a schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce pre OZ ŠK Magnus na rok 2024 (Predkladá: Komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport)

 14. Návrh a schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce pre OZ Vrbina na rok 2024 (Predkladá: Komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport)

 15. Návrh a schválenie „Riadiacej skupiny pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lukáčovce“ (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 16. Správa vyhotovená po návrhu správy č. 3/2023 o výsledku kontroly správnosti a preukázateľnosti vykonávaných finančných operácií, spoľahlivosť výkazníctva, dodržiavania rozpočtu rozpočtovej organizácie a prijatých rozpočtových opatrení (Predkladá: Ing. Tatiana Bullová, PhD., hlavná kontrolórka obce)

 17. Návrh viacročného rozpočtu obce Lukáčovce na roky 2024-2026 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Lukáčovce na roky 2024-2026. (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce a Ing. Tatiana Bullová, PhD., hlavná kontrolórka obce)

 18. Rozpočtové opatrenie 4/2023 (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 19. Schválenie odkúpenia farskej budovy (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)
 20. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2024 (Predkladá: Ing. Tatiana Bullová, PhD., hlavná kontrolórka obce)

 21. Interpelácie poslancov

 22. Rôzne

 23. Plat starostu obce (Predkladá: Karol Bulla, zástupca starostky)

 24. Diskusia

 25. Záver

DOKUMENTY
VÁŠ NÁZOR
Aké sú pravidlá?
Komentáre

Upozornenie

Skôr ako vyjadríš svoj názor, prečítaj si informácie ohľadom pravidiel v diskusiách na stránke.

Následne klikni na bielu bodku.

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content