Vlajky - preklad stránky

Zápis detí do materskej školy

Dátum: 11.05.2023  |

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v zmysle § 59 a 59a zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v y h l a s u je  zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024.

Zápis sa bude konať dňa 23.mája 2023 v čase od 10,00 hod. do 14,00 hod. v budove materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem vyplnenej a oboma rodičmi podpísanej žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy prikladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie detského pediatra. Žiadosť si môžu rodičia vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť na webovej stránke školy.

Ziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie__v_materskej_skole.doc

Podmienky prijímania:

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú deti:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.j. do 31. augusta 2023 dovŕšia 5 rokov veku
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania t.j. deti ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť a zákonní zástupcovia predložia písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu podľa miesta trvalého bydliska
  • dieťa aj ak nedovŕši piaty rok veku do 31.augusta 2023 môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Na predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania môže byť dieťa prijaté na základe žiadosti zákonného zástupcu s predložením súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast

Deti po dovŕšení 2. roku veku môžu byť prijaté iba vtedy, ak budú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné vhodné podmienky, ako sú: upevnené stravovacie návyky, základné hygienické návyky u dieťaťa a ak bude voľná kapacita v materskej škole.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dostane zákonný zástupca najneskôr do 30.júna 2023 osobne, alebo poštou.

KOMENTÁRE

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content