Vlajky - preklad stránky

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja – aktualizácia

Dátum: 19.10.2023  |  

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja – aktualizácia“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja – aktualizácia“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk
telefón: 037/6549391

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-

DOKUMENTY

Skip to content