Vlajky - preklad stránky

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2023

Dátum: 17.10.2023  |  

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 24.10.2023 (utorok) o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom:
 
 1. Otvorenie

 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 3. Schválenie programu zasadnutia, (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 4. Kontrola uznesení (Predkladá: Ing. Tatiana Bullová, PhD., hlavná kontrolórka obce)

 5. Návrh a zrušenie VZN č. 02/2013 – Dodatok č. 11 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 6. Návrh a zrušenie VZN č. 4 /2023 o zásadách hospodárenia s majetkom Obce Lukáčovce (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 7. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Lukáčovce (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku (Predkladá: doc. Ing. Martin Fig, PhD., občan obce Lukáčovce)

 9. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku (Predkladá: OZ Vrbina)

 10. Návrh a schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce pre OZ Štvorlístok (Predkladá: Komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport)

 11. Návrh a schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce pre OZ ŠK Magnus (Predkladá: Komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport)

 12. Návrh a schválenie zmeny geometrického plánu už schváleného odpredaja pozemku na základe zastavenia konania zo strany katastrálneho odboru Nitra (Predkladá: Miroslav Bľanda Hudáček, občan obce Lukáčovce)

 13. Návrh bytovej komisie o pridelenie obecného nájomného bytu (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)

 14. Žiadosť o kompenzáciu finančných nákladov na rok 2024 (Predkladá: ORLÍK o. z., Močenok)

 15. Správa o návrhu správy č. 2/2023 o výsledku kontroly zaradenie pracovníkov do platových tried a skupín a odmeňovania zamestnancov (Predkladá: Ing. Tatiana Bullová, PhD., hlavná kontrolórka obce)

 16. Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (Predkladá: Ing. Tatiana Bullová, PhD., hlavná kontrolórka obce)

 17. Rozpočtové opatrenie 3/2023

 18. Interpelácie poslancov

 19. Rôzne

 20. Diskusia

   

 21. Záver

DOKUMENTY

Skip to content