Vlajky - preklad stránky

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2023

Dátum: 16.06.2023  |  

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 22.06.2023 (štvrtok) o 18,30 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom:
 

1) Otvorenie

2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie,

3) Schválenie programu zasadnutia, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

4) Kontrola uznesení, Správa s vykonaných kontrol, Predkladá: Ing. Tatiana Bullová, PhD., hlavná kontrolórka obce

5) Návrh a schválenie VZN 5/2023 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu Obce Lukáčovce, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

6) Návrh a schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva Lukáčovce, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

7) Záverečný účet za rok 2022, Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022 Predkladá: Zuzana Gajdošová, Obecná referentka: Účtovníctvo, mzdy, byty, školstvo, iné, Predkladá: Ing. Tatiana Bullová, PhD., hlavná kontrolórka obce

8) Odvolanie zástupcu starostu, poverenie zastupovaním ďalšieho poslanca, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

9) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukáčovce na II. polrok 2023, Predkladá: Ing. Tatiana Bullová, PhD., hlavná kontrolórka obce

10) Návrh na schválenie predprojekčného geodetického zamerania (potrebného podkladu k projektovej dokumentácii kanalizácie), Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

11) Návrh na schválenie 5% spolufinancovania projektu, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

12) Návrh na schválenie rekonštrukcie vodojemu, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

13) Návrh bytovej komisie o pridelenie obecného nájomného bytu, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

14) Požiadavka bytovej komisie schválenie rekonštrukcie kotolne, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

15) Požiadavka bytovej komisie o schválenie rekonštrukcie alebo výmeny vchodových dverí, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

16) Požiadavka bytovej komisie o schválenie rekonštrukcie alebo výmeny elektrického vrátnika, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

17) Rozpočtové opatrenie 2/2023, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

18) Rôzne

19) Diskusia

20) Záver

DOKUMENTY

KOMENTÁRE

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content