ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. C1 na rok 2023 – 2024

Oznam o výrube – Informácia o začatom správnom konaní obce Lukáčovce Zverejnené: 28.11.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o nájme bytu č. C1 na rok 2023 – 2024…

Západoslovenská distribučná a. s. – výzva a upozornenie vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrub stromov

Domov sociálnych služieb v Pastuchove prijme do zamestnania upratovačku, opatrovateľku a sestru na trvalý pracovný pomer Dátum: 28.11.2023  |  Západoslovenská distribučná a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej…