Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Dátum zverejnenia: 28/03/2023 V utorok 14. marca 2023 bude zber plastu, kovových obalov a VKM Vec: oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Dňa 11.12.2020 podal stavebník: Jozef Muran, bytom Jurkovičova 21, 94911 Nitra (ďalej len ,,stavebník“), žiadosť na vydanie stavebného povolenia stavby….

Stretnutie seniorov pod záštitou Jednoty dôchodcov Lukáčovce

LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ NOVINKY V OBCI Novoročný príhovor starostky obce Dátum: 28.03.2023  |  Autor: Vlasta Prosnanová  |  Foto: Mário Záhorský Začiatkom každého roka hodnotíme činnosť našej organizácie a plánujeme akcie na nasledujúci rok. Som nesmierne rada, že sme v našich kruhoch mohli privítať nových členov a novozvolenú starostku obce Lukáčovce, pani Jozefínu Pokrývkovú, ktorá si pre…