Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2023

OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. B1 na rok 2024 – 2027 Zverejnené: 08.12.2023  | Pozvánka na 8. riadne výjazdové zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2023 (štvrtok) o 18,00 hod. v priestoroch miestnej Fary v Lukáčovciach s navrhovaným programom:  Otvorenie Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia,…