HOSPODÁRENIE OBCE: Návrh rozpočtu obce na rok 2024

Žiadosť o stanovisko Dátum: 26.11.2023  |  Dokument zverejnený: HOSPODÁRENIE OBCE V zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozpočet obce, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu obec…

PRIPOMIENKOVANIE: VZN – č. 07/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA ZMLUVA: Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 3 Zverejnené:26/01/2024 dni možnosť pripomienkovať Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Návrh VZN, o ktorom má rokovať…

Farské oznamy: Slávnosť Krista Kráľa

Deň matiek Zverejnené: 26.11.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad Budúca nedeľa je prvá adventná. Môžete si priniesť adventné vence, prípadne sviece, ktoré na úvod sv.omše požehnám. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. V Lukáčovciach budem spovedať v pondelok a v stredu pol hodinu pred sv. omšou a v piatok od 16.00 do 17.00 hod.  Alekšince v utorok pred sv. omšou a…