Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 08. augusta 2023

Farské oznamy: Šestnásta nedeľa v cezročnom období Dátum: 03.08.2023  |   Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 08.08.2023 (utorok) o 19,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom:  Otvorenie Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce…