Vlajky - preklad stránky

Prijímateľ dotácie z rozpočtu obce je povinný: 

  • žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní;
  • najneskôr do 15.12. bežného rozpočtového roka poskytnutia dotácie zúčtovať poskytnutú dotáciu a zúčtovanie dotácie predložiť ekonomickému oddeleniu OcÚ Lukáčovce;
  • použiť poukázané finančné prostriedky výlučne na účel, na ktorý mu bol schválený poslancami OZ a ktorý bol uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie; 
  • nakladať s dotáciou hospodárne, účelne, v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve; 
  • umožniť hlavnému kontrolórovi obce, povereným pracovníkom obce a vecne príslušným komisiám pri OZ kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok poskytnutia dotácie a to v priebehu celého kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá; 
  • vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie na účet obce (číslo účtu spresní pracovník ekonomického oddelenia OcÚ) do 31. decembra daného kalendárneho roka poskytnutia dotácie, zároveň prijímateľ dotácie písomne informuje obec o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov. (Pri vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov v hotovosti na OcÚ: počas pracovnej doby pracovníkov OcÚ – do 31. decembra daného kalendárneho roka poskytnutia dotácie. Ak 31. december pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, nevyčerpané finančné prostriedky v hotovosti je možné vrátiť obci do najbližšieho pracovného dňa, ktorý predchádza 31. decembru – do konca pracovnej doby pracovníkov OcÚ; 
  • povinnosťou organizácie pri vyúčtovaní dotácie je doložiť fotodokumentáciu z podporenej akcie-podujatia s textom: „Uvedená akcia bola podporená z finančných prostriedkov obce Lukáčovce.“
Skip to content