Vlajky - preklad stránky

Kostol sv. Jána Nepomuckého bol vystavanýv rokoch 1780 – 1792. Stavaný je v slohu barokovom, za farára Jána Tornera a za veľkého prispenia vtedajšieho cirkevného patróna farnosti – nitrianskeho biskupa Františka Fuchsa. Z príležitosti posviacky chrámu, bolo pápežskou kanceláriou vydané aj bréve (krátky pergamenový pozdravný list) pápeža Pia VI.

Kostol je dlhý 32metrov, široký 12 metrov a vysoký vyše 28 metrov. Hlavný oltár je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému (je to práca J. Weppenyho z roku 1858), vedľajší Panne Márii. Umelecký štýl oltárneho obrazu s vyobrazením patróna kostola je z 18.stor. Z ostatnej výzdoby je možné spomenúť štyri vitrážové, maľované okná (z rokov 1916-1931). Pôvodne ich bolo šesť, počas vojny sa dve na východnej stene zničili, dnes sú len zasklené. Vzácna je neskororenesančná krstiteľnica z prelomu 17. a 18. stor. Zaujímavé sú aj mušľovité nádoby na svätenú vodu pri vstupe do kostola (17.-18.stor.).

Kostol má dve sakristie, a to na východnej a západnej strane. Pri vchode, z ľavej strany, sa ide na chór a vežu, na ktorej sú štyri zvony. Prvý, najväčší, je zasvätený Panne Márii, druhý Sv. Jánovi Nepomuckému, liate v roku 1923, firmou Aloisa Kurbela v Trnave, venované farníkmi, tretí k úcte Ukrižovanému, liaty v roku 1881, firmou Vilhelma Fishera v Trnave. Štvrtý, najmenší, k úcte Sv. Antona.

Rekonštrukcia v roku 2006 sa uskutočnila za významnej finančnej podpory Obecného úradu, obyvateľov a iných dobrodincov, kedy bola vymenená strecha kostola (spevňovací veniec, krov, krytina a odvod zrážkovej vody) a zároveň bola urobená nová fasáda. Upravilo sa okolie a zasadilo sa viac zelene. 

O 14 rokov neskôr v roku 2020 Pán dekan Peter Blahovec, spolu s farskou radou rozhodol o rekonštrukcii a vymaľovaní farského kostola sv. Jána Nepomuckého v Lukáčovciach. Začal výmenou starej elektroinštalácie za novú, ktorú bolo potrebné zasekať pod omietku a spolu s tým realizovať nové osvetlenie. Taktiež pred maľovaním bolo potrebné vymeniť plynové gamatky v prístavbe za nový plynový kotol a zaviesť rozvody kúrenia pod lavice v prístavbe kostola. Tieto práce sa konali v čase pandémie Covid-u, v priebehu leta a jesene 2020. V decembri toho roka pán dekan Blahovec, náhle zomrel na následky vírusového ochorenia Covid 19. Na jar 2021 nastúpil do Lukáčoviec nový farár Miroslav Hafera, ktorý pokračoval v úmysle svojho predchodcu rekonštruovať farský kostol. Práce pokračovali v apríli 2021, kedy brigádnici z radov farníkov vysťahovali kostol. Počas mesiacov máj a jún 2021 pán Dušan Strečanský s spol. začali s vyspravovaním popraskaných stien kostola a maľovaním. Vďaka umeniu tohto majstra máme kostol obnovený do dnešnej podoby. Nadšenie medzi farníkmi bolo veľké a taktiež ochota prispieť nielen brigádnicky, ale aj finančne. Vďaka tejto podpore bolo rozhodnuté vymeniť aj dlažbu za novú. Počas realizácie prác sa slávili sv.omše pri dome smútku, neďaleko kostola. Na jeseň 15.októbra 2021, kedy je výročie posvätenia tohto chrámu bolo možné opäť sa vrátiť do kostola, ktorý ešte nebol  v rámci rekonštrukcie celkom dokončený, ale už bolo možné tam sláviť bohoslužby. V priebehu ďalšieho roka 2022 sa dokončili všetky práce. Na jeseň, 15.oktobra 2022 pomocný biskup z Nitry Mons. Peter Beňo, obnovený kostol požehnal a konsekroval oltár do ktorého boli vložené relikvie. Bolo to presne na výročie 230 rokov, od konsekrácie.

Skip to content