PRIPOMIENKOVANIE: VZN – č. 1/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zápisu v materskej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA ZMLUVA: Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 3 Zverejnené:26/01/2024 dni možnosť pripomienkovať Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Návrh VZN, o ktorom má rokovať…

Prezidentské voľby 2024

OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:20/02/2024 Predseda NR SR vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 23.3.2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republikynadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6.4.2024. DOKUMENTY Zoznam kandidátov pre voľby…