ZMLUVA: Mandátna zmluva uzatvorená podla § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

ZMLUVA: Dodatok č. 2/2023 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby Dátum: 08.08.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Mandátna zmluva uzatvorená podla § 566 a nasl. Obchodného…