Samospráva obce

Obecnú samosprávu predstavujú starosta obce, ktorý je najvyšším predstaviteľom a výkonným orgánom obce, a obecné zastupiteľstvo zložené zo 7 poslancov. Starosta a poslanci sú volení občanmi obce v priamych voľbách na 4-ročné volebné obdobie.

Výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva je Obecný úrad, ktorý je zložený z pracovníkov obce.

Ing. Igor Cok

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Starostom obce Lukáčovce je Ing. Igor Cok, ktorý vo voľbách v r. 2018 kandidoval ako nezávislý kandidát a bol do funkcie zvolený na svoje štvrté volebné obdobie. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Ing. Eduard Teplanský

zástupca starostu

Zástupca starostu Ing. Eduard Teplanský zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Ing. Iveta Bendová

kontrolór obce

Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Ing. Eduard Teplanský

Nezávislý kandidát

Juraj Hanák

Nezávislý kandidát

Karol Bulla

Slovenská národná strana

Martin Zachar

Nezávislý kandidát

Peter Markovič

Nezávislý kandidát

Ing. Soňa Szalaiová

Nezávislý kandidát

Stanislav Hanták

Kresťansko- demokratické hnutie

ÚČASŤ NA ZASADNUTÍ OZ

I. Zasadnutie

II. Zasadnutie

III. Zasadnutie

IV. Zasadnutie

Ing. Eduard Teplanský

Juraj Hanák

Karol Bulla

Martin Zachar

Peter Markovič

Ing. Soňa Szalaiová

Stanislav Hanták

PRÍTOMNÝ

OSPRAVEDLNENÝ

NEPRÍTOMNÝ

POSLANCI ZVOLENÍ DO OBECNEJ RADY

Ing. Eduard Teplanský

Juraj Hanák

Martin Zachar

Poslanci zvolení do Bytovej komisie

Martin Zachar

Ing. Soňa Szalaiová

Peter Markovič

RÝCHLE HĽADANIE

Zápisnice zo zasadnutia nájdete v sekcií Dokumenty – Zápisnice OZ