Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

Dokument zverejnený:

08/12/2022

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce.

DOKUMENTY

  • Dodatok č. 2/ Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/46
    Predávajúci: Obec Lukáčovce
    Kupujúci: Edita Šedivá, rod. Cebová a Rudolf Šturek, rod. Šturek

Skip to content