Foto: Freepik.com / Zdroj článku: ZŠ a MŠ Lukáčovce

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Lukáčovciach v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, v znení neskorších predpisov oznamuje rodičom detí, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční dňa 11. mája 2021  v čase od 12,00 hod. do 14,00 hod. v budove materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem vyplnenej a oboma rodičmi podpísanej žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy prikladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie detského pediatra.

Od školského roku 2021/2022 je predprimárne vzdelávanie podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  povinné pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021.

Povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca nevyberie pre dieťa inú materskú školu.

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo stiahnuť z webovej stránky školy.

PODMIENKY PRIJÍMANIA 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

a) deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2021,

b) deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti s trvalým pobytom v Lukáčovciach. 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené:

1. deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku, pričom staršie deti (4-ročné) majú prednosť pred mladšími,

2.  súrodenci detí navštevujúcich materskú školu,

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

KOMENTÁRE

guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility
0
Chcem sa vyjadriť v komentárix
()
x