Daňové priznanie

Daňové priznanie

k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

II. Oddiel priznanie k dani z nehnuteľnosti – Daň z pozemkov

III. Oddiel priznanie k dani z nehnuteľnosti – Daň zo stavieb

stavba slúžiaca na jeden účel

III. Oddiel priznanie k dani z nehnuteľnosti – Daň zo stavieb

stavba slúžiaca na viaceré účely

IV. Oddiel priznanie k dani z nehnuteľnosti 

Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

V. Oddiel priznanie k dani za psa

VI. Oddiel priznanie k dani za predajné automaty

VI. Oddiel priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

Príloha

Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility