• Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

  • III. Oddiel priznanie k dani z nehnuteľnosti - Daň zo stavieb / Stavba na jeden účel

  • III. Oddiel priznanie k dani z nehnuteľnosti - Daň zo stavieb / Stavba slúžiaca na viaceré účely

  • IV. Oddiel priznanie k dani z nehnuteľnosti - Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

  • Príloha - Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Obec Lukáčovce

Adresa

Lukáčovce č. 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308188
obecnyurad@lukacovce.sk