Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

06/04/2023

LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ

ZAUJÍMAVOSTI

Slovenská republika v roku 2021 po prvýkrát vo svojej histórii uskutočnila elektronické sčítanie obyvateľov. Splnenie si sčítacej povinnosti bola výnimočná príležitosť prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii, ako aj životných podmienkach obyvateľov našej krajiny a v rámci toho aj našej obce.

Údaje čerpané zo stránky: www.scitanie.sk

Počet obyvateľstva v jednotlivých obciach, ale aj v celej republike sa neustále mení. Jedným z dôvodov je prirodzený úbytok alebo nárast obyvateľstva, ktorý je ovplyvnený rozdielom medzi počtom narodených a zomrelých. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky sa celkový počet živonarodených detí v posledných rokoch neustále znižuje. V roku 2020 sa narodilo na Slovensku 53 844 detí, čo predstavuje pokles o 3,8 % v porovnaní s rokom 2019.

Druhý dôležitý faktor je pohyb obyvateľov z jednej oblasti do druhej. Migrácia obyvateľstva sa týka pohybu ľudí z jedného miesta na druhé. Migrácia  môže byť buď vnútorná (v rámci jednej krajiny) alebo medzinárodná (medzi rôznymi krajinami).

Ako dopadlo sčítanie na Slovensku: Štatistický úrad SR prináša prvé výsledky SODB 2021 v roku sčítania 

Ako dopadlo sčítanie v obci Lukáčovce: Štatistický úrad SR prináša prvé výsledky SODB 2021 v roku sčítania

Za posledné desaťročie sa obyvatelia obce Lukáčovce presťahovali či už do veľkých okresných miest a zahraničia za lepšími pracovnými príležitostiami, iní zasa za kvalitnejším vzdelaním a k viac rozvinutej infraštruktúre. Naopak zaznamenaný bol aj opačný trend, keď sa niektorí ľudia rozhodli opäť sa presťahovať na vidiek. Hľadajú pokojnejší spôsob života, odpočinok od ruchu veľkomesta a nižšie náklady na bývanie. 

Od roku 2011 si ako obec udržujeme tendenciu pomalého rastu obyvateľstva. Nízke úrokové sadzby v bankách od roku 2015 na hypotekárnych úveroch poskytli mladým občanom obce možnosť výstavby rodinných domov alebo kúpu staršieho domu, ktorý si následne zrekonštruovali podľa svojich predstáv. Túto možnosť využili aj ľudia z iných miest a tým sa prisťahovali do našej obce.

Vývoj obyvateľstva v obci Lukáčovce / ZDROJ: Štatistický úrad

Poloha obce poskytuje občanom jednoduchú možnosť dochádzať do okresného mesta či hlavného mesta za prácou a pritom bývať na vidieku. Podľa sčítania v roku 2021 je v obci 606 občanov ekonomicky aktívnych. Zvýšil sa aj počet vzdelanosti obyvateľstva, kým v obci v roku 1991 žilo 19 občanov s vysokoškolským titulom, tak v roku 2011 to bolo 78 obyvateľov a v roku 2021 je to 126.

Geografická veková krivka nám hovorí, že v roku 2011 bol vekový priemer obyvateľstva našej obce 45 rokov a o desať rokov neskôr (dnes) 40 rokov. Vekový priemer sa v roku 2021 oproti roku 1996 znížil o 17 rokov.

Vekový priemer v roku 1996-2009 bol v obci 51-57 rokov, to len odzrkadľuje dobu, že v období po 2. svetovej vojne sa rodilo omnoho viac detí, ktoré o 40 rokov neskôr spolu s rodičmi zvýšili v obci vekový priemer. (Pôrodnosť po vojne rástla na Slovensku až do roku 1952. V nasledujúcom období až do roku 1967 mierne klesala. V rokoch 1971 až 1979 pôrodnosť na Slovensku opäť výrazne narástla. Tento fenomén baby boomu je dnes známy ako Husákove deti – zdroj: wikipedia)

Od roku 2015 si obec drží krivku vekového priemeru medzi 40-42 rokov. V uliciach dnes dominuje stredná generácia. Detí je viditeľne menej ako v minulosti. Mladých ľudí do neskorého založenia rodiny tlačí systém. Po škole musia najskôr riešiť kariéru, hypotéku a na výdavky spojené s deťmi nemajú peniaze. V modernej spoločnosti je úplne bežné mať prvé dieťa po tridsiatke.

Krivka znázorňuje vekový priemer obyvateľstva Lukáčovce / ZDROJ: Štatisticky úrad

Počet žien v pomere k počtu mužov je dlhodobo od roku 2011 vyvážený, zatiaľ čo v roku 1991 tomu bolo inak.

Graf znázorňuje pomer mužov/žien v obci Lukáčovce / ZDROJ: Štatisticky úrad

Z výsledkov sčítania vyplýva, že podiel slobodných a rozvedených obyvateľov sa ďalej zvyšuje. Momentálne žije u nás 518 slobodných občanov a 84 rozvedených.

Podľa prieskumov sú muži na Slovensku ochotní prijať záväzok na celý život po 30 roku života. V roku 2020 bol dokonca priemerný vek mužov pri sobáši 34 rokov a 11 mesiacov.

Čo sa týka vierovyznania, najviac zastúpena cirkev v obci je Rímskokatolícka cirkev pod ktorú sa hlási 967 občanov. K  Evanjelickemu vyznaniu sa hlási 8 občanov. Zvýšil sa však počet občanov bez náboženského vyznania. Kým v roku 1991 žili v obci 3 občania bez náboženského vyznania o dvadsať rokov neskôr v roku 2011 to bolo 42. Dnes sa toto číslo zvýšilo na 146.

ZDROJ INFORMÁCIÍ

Skip to content