Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

19/12/2022

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Lukáčovce.

Uchádzači na funkciu hlavného kontrolóra obce Lukáčovce musia prihlášku doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“, na adresu:

Obec Lukáčovce, Lukáčovce 2, 951 23 Lukáčovce, do 13.01.2023 do 12.00 hod. – doručenie po dni a hodine určenia doručenia prihláška nebude zaradená do výberového konania.

Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v priloženej dokumentácií.

DOKUMENTY

Skip to content