Vtáčia chrípka – súpis všetkého vtáctva a hydiny

Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa v obci Zbehy zistil a potvrdil výskyt choroby – vtáčej chrípky. Keďže naša obec spadá do pásma dohľadu, v súlade s pokynmi Regionálnej a potravinovej správy v Nitre (č. j. 70/2020/3, v Nitre 09.01. 2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia:

V termíne najneskôr do 15. januára odovzdať obecnému úradu súpis všetkého vtáctva a hydiny.

Ďalej žiadame občanov o :
• zabezpečenie chovu hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch, alebo chovný priestor zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny, alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom;
• zabezpečenie zvýšenej biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch, predovšetkým o dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí;
a zabezpečiť, aby sa hydina nenapájala vodou zo zásobníkov povrchových vôd a vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu;
• hydinu nakupovať len od registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom;
• minimalizovať počet ľudí prichádzajúcich do styku s hydinou, viesť si záznamy návštev chovu;
• o bezodkladne oznámenie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Nitra (tel. 037/6536202, 0902276417, 0905199812) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa nasledujúcich kritérií:
o pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20 %,
• o pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
• o týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
• o akýkoľvek klinicky prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí na vtáčiu chrípku;


S okamžitou platnosťou sa zakazuje:
• presun živej a zabitej hydiny , vajec, iného vtáctva z chovov a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Nitra (Netýka sa to domácich zvierat druhu cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou, alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo do miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží;
• vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom hydiny bez povolenia;
• konanie výstav, trhov a iné zhromaždenia hydiny alebo iných vtákov.


Tieto opatrenia sú platné do odvolania.