KOMUNÁLNE POPLATKY

Poplatky za služby poskytnuté obcou

hlásenie oznamu v obecnom rozhlase … 2€

hlásenie oznamu v sobotu a v nedeľu … 4€

kopírovanie 1 strana … 0,10€

kopírovanie obojstranne … 0,13€

faxovanie … 0,30€

skenovanie a poslanie emailom … 0,30€

CENY VODY DODÁVANEJ Z OBECNÉHO VODOVODU

domácnosti0,66€ /m3

právnické a podnikajúce fyzické osoby0,73€ /m3

domácnosť, v ktorej žije darca krvi má zľavu z ceny vody … 10%

MIESTNE DANE

Daň za psa … 5€

Predajne automaty  35,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Nevýherné hracie prístroje vo výške 35,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Daň za užívanie verejného priestranstva:

a) 0,500 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň

b) 10,00 € na deň za umiestnenie cirkusu

c) 5,00 € na deň za predajný stánok počas hodov

d) za umiestnenie lunaparku – kolotočov (počas hodových slávností obce) nasledovne :

  • počas prevádzky atrakcií vo výške:

do 3 atrakcií30€ na deň

do 5 atrakcií50€ na deň

nad 5 atrakcií70€ na deň

  • mimo prevádzky atrakcií a to vo výške polovičnej sadzby:

do 3 atrakcií15€ na deň

do 5 atrakcií25€ na deň

nad 5 atrakcií35€ na deň

pričom poplatok sa platí minimálne za 3 dni

Dlhodobý prenájom hrobového miesta

Úhrada za dlhodobý  prenájom  hrobového miesta  na 10 rokov  :

Jednohrob … 7,50€

Dvojhrob … 15,00€

Trojhrob … 22,50€

Štvorhrob … 30,00€

Detský hrob … 3,00€

Hrobka … 100,00€

/Úhrada sa platí vopred na obdobie 10 rokov/

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2 /2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce platné od 1.1.2020

ZÁSADY  HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE LUKÁČOVCE

Sadzobník správnych poplatkov