MENU STRÁNKY Zatvoriť

Prehľad zliav podľa miestnych podmienok v obci Lukáčovce na ktoré majú občania po splnení podmienok nárok.

Podľa miestnych podmienok v obci Lukáčovce sa od dane z pozemkov oslobodzujú tieto pozemky:
  1. pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
  2. pozemky na ktorých sa nachádzajú cintoríny, kolumbáriá, prípadne urnové háje.

 

Podľa miestnych podmienok v obci Lukáčovce sa od dane zo stavieb oslobodzujú tieto stavby:
  1. stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.
  2. stavby na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov

 

Podľa miestnych podmienok v obci Lukáčovce sa od dane zo stavieb čiastočne oslobodzujú tieto stavby:
  1. stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s „Ťažkým zdravotným postihnutím“, oslobodenie platí len pre stavby trvale obývané vlastníkmi. Sadzba dane je znížená o 50%.

Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňového zníženia v zmysle ods. 1 a 2 predloží daňovník správcovi dane najneskôr do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia, inak sa zníženie neposkytne.

 

Podľa zákona sú v obci Lukáčovce od dane za psa oslobodený:
  1. pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Na potvrdenie skutočnosti, že za psa nie je povinnosť platiť daň v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je vlastník alebo držiteľ psa povinný predložiť príslušné potvrdenie.

 

Správca dane na území celej obce Lukáčovce vráti/zníži miestny poplatok za komunálne odpady:
  1. vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia z dôvodu odhlásenia sa z trvalého alebo prechodného pobytu , alebo pri úmrtí do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie.

 

Správca dane na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok za obdobie, ktoré poplatník preukáže, že sa nezdržuje v obci viac ako 90 dní v zdaňovacom období:
  1. z dôvodu práce v zahraničí, pobytu v inej obci, z dôvodu prechodného pobytu v inej obci,
  2. študentovi, ktorý navštevuje školu a žije a býva na internáte.
  3. poplatníkovi, ktorý je dlhodobo umiestnený v zariadení napr. dom dôchodcov, domov, sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod.

Akceptovateľnými dokladmi sú doklady, ktoré hodnoverne preukazujú nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku a skutočnosť, že poplatník sa zdržiaval viac ako 90 dní v zdaňovacom období mimo obce, potvrdenie od zamestnávateľa, školy, potvrdenie mestského alebo obecného úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržuje v ich meste, obci a kde zároveň uhrádza poplatok za komunálny odpad. Žiadosti sa budú posudzovať individuálne.