Úradné tlačivá

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – Stavby pre podnikanie

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmeny stavby pred dokončením

Žiadosť o dodatočné povolenia (rozostavanej – dokončenej) stavby

Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – Skúšobná prevádzka stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – Predčasné užívanie časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie stavby s potvrdením existencie stavby a jej účelu

Návrh na vydanie povolenia zmeny užívania stavby – Ktorá nie je spojená so zmenou stavby

Doplnenie podania po prerušení konania

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti

Čestné prehlásenie